สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

สานสายใยเพื่อสุขภาพ

รายงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 3

by wanna @April,28 2006 15.22 ( IP : 58...99 ) | Tags : สานสายใยเพื่อสุขภาพ
photo  , 240x180 pixel , 32,577 bytes.

บทที่ ๓ ผลการดำเนินการ ก้าวย่างการบูรณาการเพื่อการเรียนรู้:สู่สานสายใยเพื่อสุขภาพ

โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์เป็นโรงเรียนประจำตำบลขนาดใหญ่&nbsp; ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนตำบล พะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๐๐ คน ครูและบุคลากร จำนวน ๑๐๑ คน แบ่งการสอนเป็น ๒ ช่วงชั้น คือช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-ม.๓)จำนวน ๓๐ ห้องเรียน ช่วงชั้นที่ ๔(ม.๔-ม.๖)จำนวน ๑๘ ห้องเรียน&nbsp;  โดยเปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา ๒๓ ปี&nbsp;  เป็นนักเรียนจากในพื้นที่เป็นจำนวน&nbsp;  ร้อยละ ๗๐<br />
แหล่งเรียนรู้ที่พบในพื้นที่เป็นชุมชนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ริมแหล่งน้ำสาธารณะ ได้แก่ คลองอู่ตะเภา และขณะเดียวกันก็เป็นชุมชนเกษตรกรรม อาทิ สวนยางพารา สวนผลไม้ และผักสวนครัว เป็นต้น ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจของครูหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถนำมาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งสองช่วงชั้นได้ เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวและส่งผลดีต่อสุขภาพของทุกคนในชุมชน

ตามแนว พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ -๒๕๔๔ โรงเรียนมุ่งเน้นการทำงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เพราะเป็นกฎหมายที่กระตุ้นให้ครูตื่นตัวหันกลับมามองแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นสภาพจริงของคำว่า "นักเรียนเป็นสำคัญ"ให้มากที่สุด  ซึ่งเป็นช่วงจังหวะการเริ่มต้นก้าวไปสู่การเรียนรู้เพื่อบูรณาการการเรียนรู้ที่น่าสนใจยิ่ง

ปัจจัยเอื้อ ๑. แหล่งเรียนรู้ "คลองอู่ตะเภา" ใกล้โรงเรียน ๒. เป็นนโยบายของโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ ๓. ครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้มีความพร้อม ๔. ชุมชนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ๕. หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่นสนับสนุนกิจกรรม และสนับสนุนงบประมาณ ๖. ผู้บริหารให้การเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง ๗. มีนักวิจัยหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้าร่วมศึกษาวิจัยกระบวนการเรียนรู้ กับครู-นักเรียน-ชุมชนในเรื่องคลองอู่ตะเภาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เป็นต้นมา กระบวนการจัดกิจกรรมบูรณาการ ปีการศึกษา ๒๕๔๑ - ๒๕๔๘ ๑. ปีการศึกษา ๒๕๔๑-๒๕๔๓ กิจกรรมบูรณาการที่เป็นรูปธรรม เริ่มจากตัวครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดบูรณาการแบบสอดแทรกในรายวิชาตนเอง ๑.๑  ศึกษาแนวคิดทางการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งของนักการศึกษาและปราชญ์ชาวบ้าน ๑.๒ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเวทีชุมชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ทั้งในระบบและ         นอกระบบ ๑.๓ นำประสบการณ์และกิจกรรมที่ได้มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน       ผลที่ได้
นักเรียนได้รับประสบการณ์เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบตัวจากกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นักเรียนได้คิดทำโครงงานที่มีประโยชน์ต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
๒. ปีการศึกษา ๒๕๔๔  โรงเรียนมีนโยบายให้ครูและนักเรียนแต่ละหมวดวิชาจัดแหล่งเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จึงวางแผนร่วมกับนักเรียนในการจัดทำแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว โดยนักเรียนรับทำแหล่งเรียนรู้แตกต่างกันไปตามที่ได้ไปศึกษาเรียนรู้มาจากนอกสถานที่
      ผลที่ได้ ม.๔/๑  จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาน้ำเสียที่มาจากโรงอาหารโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ EM มากำจัดไขมันทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ (lab scale) และการทดลองในภาคสนามโดยใช้บ่อดักไขมันของโรงเรียนเป็นกรณี ตัวอย่าง ตลอดจนคิดหาวิธีการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ป้องกันไขมันไม่ให้ลงสู่คูระบายน้ำ หรือให้มีให้น้อยที่สุด
ม.๔/๒ จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ "ต้นไม้พูดได้" โดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมทุกบริเวณของโรงเรียนและสำรวจชื่อต้นไม้ในบริเวณที่  รับผิดชอบและจัดทำป้ายนิเทศต้นไม้ต่างๆ โดยระบุให้มีรายละเอียดให้มากกว่า "ชื่อ" เช่นหากเป็นต้นไม้สมุนไพร ก็ให้ระบุ สรรพคุณ  หากเป็นต้นไม้ในวรรณคดี ก็ให้อ้างชื่อวรรณคดีดังกล่าว  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้จริงๆ  เป็นต้น ม.๔/๓ จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนพะตงซึ่งเป็นชุมชนอุตสาหกรรม  โดยนักเรียนดำเนินการจัดทำชุมชนพะตงจำลองขึ้นที่บริเวณสระน้ำหน้าหมวดวิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของแหล่งน้ำที่มีโรงงานและชุมชนอยู่ริมน้ำ  และจัดทำป้ายนิเทศเพื่อแสดงรายละเอียดของชุมชนจำลอง ม.๔/๔  จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยการนำขยะใบไม้มา      รีไซเคิลทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ประโยชน์กับงานเกษตรในโรงเรียน และจะได้ใช้ไขมันที่เก็บกักไว้ในบ่อดักไขมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์แทนที่จะทิ้งไปกับขยะอื่นๆ  โดยใส่ลงไปในกองปุ๋ยหมักและเพื่อจะได้ช่วยย่อยสลายใบไม้ให้เปื่อยเร็วขึ้น  และการนำขยะประเภทกระดาษจากสำนักงานและหมวดวิชาต่างๆ ในโรงเรียนมาทำกระดาษรีไซเคิล  โดยเน้นการทำกระดาษหนาๆ (บอร์ดรีไซเคิล)เพื่อใช้แทน  ฟิวเจอร์บอร์ด ม.๔/๕  จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาระบบนิเวศบริเวณสระน้ำหน้าอาคารประชาอุทิศที่เริ่มมีการเน่าเสีย โดยให้นักเรียนกลุ่มนี้ จัดหาสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มาเลี้ยงในสระดังกล่าว และต้องจัดหามาเพิ่มเติมในกรณีที่ระบบเริ่มเปลี่ยนแปลงตลอดปีการศึกษา ๒๕๔๔  และต้องจัดทำป้ายนิเทศเพื่อระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตตลอดจนบ่งบอกความสัมพันธ์ในระบบนิเวศของสระน้ำนั้นๆ ม.๔/๖  จัดทำมุมส่องนกในชุมชนพะตง โดยช่วงแรกจัดทำป้ายนิเทศรายละเอียดเกี่ยวกับนกที่นักเรียนเคยพบในโรงเรียนและในละแวกบ้านที่อาศัยในชุมชนพะตง  และนักเรียนกลุ่มนี้ต้องรับหน้าที่ในการให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียนที่สนใจส่องนกโดยจะจัดเวรกันตลอดปีการศึกษา ๒๕๔๔ ชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม  จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยการแยกขยะประเภทกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวให้นำมาใช้ใหม่ และกระดาษที่ใช้แล้วสองหน้ามารีไซเคิลเพื่อจัดทำเป็น "บอร์ดรีไซเคิล"  เพื่อจะได้นำมาบริการให้กับกลุ่มนักเรียนที่ต้องการใช้กระดาษสี/    ฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อจัดป้ายนิเทศในงานต่างๆ  ซึ่งคาดว่าจะได้ลดงบประมาณการจัดซื้อลงได้พอสมควร กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  จากนักเรียน ม.๔/๑  จัดทำโครงการนักสืบสายน้ำ  โดยการสำรวจและเก็บข้อมูลทางด้านกายภาพและชีวภาพจากบริเวณลำน้ำในละแวกชุมชนพะตง ที่มีสายน้ำไหลผ่าน  โดยเน้นการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลจาก ๑) บริเวณลำน้ำที่ยังไม่ผ่านเขตโรงงานอุตสาหกรรม         ๒)บริเวณลำน้ำที่ผ่านเขตโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว

๓. ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ชวนชุมชนเข้าเป็นครูให้กับนักเรียนเพื่อศึกษาคุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภาและวิถีชีวิตคนริมคลองอู่ตะเภา       ผลที่ได้ นักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว ๔๑๑ ได้รับประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนทั้งในและนอกโรงเรียน ใน เรื่อง กิจกรรมรักคลอง อู่ตะเภา นักเรียนกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ "กลุ่มนักสืบสายน้ำคลองอู่ตะเภาตอนกลาง" ตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยใช้กระบวนการ "นักสืบสายน้ำ" ของมูลนิธิโลก  สีเขียว ในช่วงนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จุดประกายให้กับ ผู้ใหญ่ใจดีจาก ชมรมรักษ์คลองอู่ตะเภาและศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.หาดใหญ่ และศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดสงขลา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพ คลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา ทำให้เกิดเครือข่ายครูโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา จำนวน ๑๗ โรงเรียน
นักเรียนได้เข้าร่วมทำโครงการค่ายเรียนรู้เพื่อกอบกู้สายน้ำ ร่วมกับทีมงานจากศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดสงขลาในช่วงปิดภาคเรียน ทำให้ได้ประสบการณ์ การศึกษาชุมชนจากกระบวนการค่าย เครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภาจำนวน ๗ โรงเรียน ที่มีกิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภาตลอดสายน้ำ โดยแบ่งจุดเก็บตัวอย่างเป็น ๗ สถานี ได้แก่ บริเวณต้นน้ำโดย โรงเรียนชาติตระการโกศล  โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม และโรงเรียนท่าโพธิ์  บริเวณกลางน้ำ โดยโรงเรียนวัดม่วงก็อง  โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ บริเวณปลายน้ำ โดย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และโรงเรียนบ้านแม่ทอม มีการวางแผนและใช้กระบวนการร่วมกันในงานวิจัยของ น.ส.วิลาวัลย์ มีพัฒน์ จากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ.หาดใหญ่  เรื่อง การสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้บทเรียนโมดูล เรื่อง คลองอู่ตะเภา : กรณีศึกษา โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่    จ.สงขลา โดยครูในรายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ใช้กระบวนการกับนักเรียน ผลที่ได้ของงานวิจัยบทเรียนโมดูล เรื่อง คลองอู่ตะเภา ๑. นักเรียนมีความพึงพอใจในกระบวนการอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวด้วยการปฏิบัติจริงในภาคสนาม ๒. ครูผู้ใช้กระบวนการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากเป็นการใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชนของนักเรียน และสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน ๓. โรงเรียนและผู้บริหารมีความพึงพอใจในระดับดีมาก เนื่องจากสามารถทำให้โรงเรียนจัดการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งใช้แหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ๔. ชุมชนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก เนื่องจากชุมชนมองเห็นความต่อเนื่องในการนำนักเรียนเข้าทำกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของชุมชนทั้งคลองอู่ตะเภาและคลองสาขา ๕.       ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ชวนเพื่อนครูที่สนใจการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและชวนชุมชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นครูให้กับนักเรียนในรายวิชา "รักษ์คลองอู่ตะเภา ว๔๑๒๐๑" ซึ่งได้นำกระบวนการที่ได้จากการทำวิจัย เรื่อง การสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้บทเรียนโมดูล เรื่อง คลองอู่ตะเภา มาเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและรายวิชาที่ร่วมบูรณาการทั้งระดับชั้น ม.๔       ผลที่ได้ ครูผู้สอนมีความมั่นใจในกระบวนการจัดประสบการณ์ในเรื่อง "รักคลองอู่ตะเภา"มากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีผลการวิจัยมารองรับ ประกอบกับใช้ระยะเวลาในการทดลองกับนักเรียนด้วยตนเองมาเป็นช่วงเวลา ๕ ปี ทำให้เชื่อมั่นในองค์ความรู้ที่นักเรียนจะได้รับ นักเรียนที่ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการดังกล่าวสามารถจัดทำโครงการที่ช่วยฟื้นฟูคลองอู่ตะเภาในระดับหนึ่ง ซึ่งมุ่งเน้นทางด้านการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภา เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และร่วมมือกับชุมชนในการทำเวทีชุมชนเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตคนริมคลองอู่ตะเภา ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเป็นจำนวน ๔ เวที ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เพื่อนครูในระดับชั้น ม.๔ จำนวน ๑๔ รายวิชาของ ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๗ คน เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ "รักษ์ถิ่น" นับเป็นการนำกระบวนการบูรณาการรายวิชาจากแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มาวางแผนร่วมกันจนได้ประเด็นร่วม คือ "รักษ์ถิ่น" เมื่อนักเรียนได้วางแผนการทำงานร่วมกับครูเรียบร้อยจะลงไปดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลจากชุมชนในทุกมิติ เช่น วิถีชีวิต  ชาวพุทธตัวอย่าง  คุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภา  โภชนาการคนริมคลอง เป็นต้น
ได้ทำกิจกรรมล่องคลองอู่ตะเภา ร่วม สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.หาดใหญ่ ตั้งแต่ช่วงคลองอู่ตะเภาตอนกลางไปจนถึงตอนปลายบริเวณแหลมโพธิ์ พร้อมกับร่วมเวทีเสวนาชาวบ้านกับชุมชนที่เราล่องเรือไปถึง ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานที่สนใจงานดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เช่น เวทีพลังชุมชน พลังท้องถิ่น และพลังเมืองน่าอยู่  ของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี ๒๕๔๖ ณ กรุงเทพมหานคร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรด้านจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ "รักษ์คลองอู่ตะเภา" ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ เช่น งานเสวนาสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและงานเสวนาสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมกับทีมเครือข่ายรักษ์ทะเลน้อยประกอบด้วย ๓ จังหวัด (พัทลุง ,นครศรีธรรมราช ,สงขลา)

๖. ช่วงภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ชวนปราชญ์ชุมชนเข้าร่วมคิดวางแผนทำหลักสูตร "รักษ์คลองอู่ตะเภา" ของเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา และร่วมเป็นครูให้นักเรียน ตามแผนงานจิตสำนึกรักษ์คลองอู่ตะเภา ของโครงการสร้างการมีส่วนร่วมกับการจัดการสภาพแวดล้อมเมืองหาดใหญ่  ตลอดจนเป็นผู้ใช้กระบวนการในงานวิจัย เรื่อง กระบวนการบูรณาการรายวิชาต่างๆ เข้าสู่ รายวิชารักษ์คลองอู่ตะเภา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของ นางสาวพิมพ์ลักษณ์  โหงนาค นศ. ป.โท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ-การจัดการสิ่งแวดล้อม มอ.หาดใหญ่ ช่วงภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้มีหน่วยงานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลาซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มาร่วมพัฒนากระบวนการบูรณา-การการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่สุขภาวะ  โดยทีมงานจากพะตงประธานคีรีวัฒน์พัฒนาเป็นโครงการสานสายใยเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีนักเรียน ครู และชุมชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนาโครงการ  ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้นับเป็นการบูรณาการของทีมงานที่มีความหลากหลายในเนื้อหาสาระอย่างแท้จริง  และเป็นการร่วมมือกันจัดการสิ่งแวดล้อมสู่สุขภาวะของทุกคนในชุมชนทั้งในและนอกโรงเรียน โดยมี ในช่วงเดียวกันก็มีโครงการจากหน่วยงานของรัฐ อาทิ ๖.๑ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งสายน้ำเพื่อการอนุรักษ์ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ เข้ามาร่วมร้อยเครือข่ายนักสืบสายน้ำบริเวณต้นคลอง เขตอำเภอสะเดา และเขตอำเภอหาดใหญ่ที่ต่อจากสะเดา ๖.๒  โครงการเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมู่บ้านและเมือง(ทสม.) ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เพื่อขยายเครือข่าย ทสม.ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ๖.๓ โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จากสมาคมสร้างสรรค์ไทย และกลุ่มบริษัทฮอนด้าแห่งประเทศไทย โรงเรียนจึงได้พัฒนาโครงการ "ร่วมฝัน.. น้ำใส.. ให้ชุมชน"
๖.๔  องค์กรสำรวจวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อวิทยาศาสตร์โลก (Global Learning and Observations to Benefit the Environment : GLOBE) โดยมี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประสานงานในประเทศไทย  ได้เชิญครูแกนนำเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ"การวิจัยอย่างนักวิทยาศาสตร์ตามหลักการของ GLOBE ครั้งที่ 1" (GLOBE Students-Teacher-Scientist collaboration research) และ อบรมเชิงปฏิบัติการ "GLOBE International Train the Trainer" - "GLOBE International Marine Hydrology Symposium"
      ผลที่ได้ ได้ความเชื่อมั่นในกระบวนการบูรณาการรายวิชาต่างๆ เข้าสู่รายวิชารักษ์คลองอู่ตะเภา จากผลการวิจัยของ น.ส.พิมพ์ลักษณ์  โหงนาค นศ.ป.โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  มอ.หาดใหญ่ และผลดังกล่าวสอดคล้องกับองค์ความรู้ที่ได้จากเวทีการค้นหาศักยภาพของชุมชนทำให้ใช้เป็นแนวทางในการสอนบูรณาการได้ โรงเรียนได้บูรณาการโครงการที่เข้ามาในช่วงภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เข้าเป็นหนึ่งเดียวเพราะต่างก็อยู่ในประเด็น "การจัดการสิ่งแวดล้อมสู่สุขภาวะ"  และทำให้สามารถบูรณาการงบประมาณที่ได้รับเป็นงบประมาณที่เอื้อต่อกันของแต่ละโครงการ จนทำให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย และแก้ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในแต่ละโครงการได้ โรงเรียนได้เป็นแกนนำในการทำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม "คลองอู่ตะเภา" ของโรงเรียนเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา ในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาทั้งสามเขต
เครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภาเพิ่มขึ้นตลอดสายน้ำ จาก ๑๘ โรงเรียนในช่วงเริ่มแผนงานจิตสำนึกรักษ์คลอง จนกลายเป็น ๔๘ โรงเรียน ในช่วงทำเวทีประชาพิจารณ์หลักสูตร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.๒๕๔๗ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๒  และระดับจังหวัดสงขลา
ครูแกนนำเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภาเข้าเป็นวิทยากรแกนนำของ GLOBE ภาคใต้เพื่อนำกระบวนการต่างๆ มาบูรณาการเข้าสู่ห้องเรียนและกิจกรรม "รักษ์คลองอู่ตะเภา" ๗.  ช่วงภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ โครงการสานสายใยเพื่อสุขภาพได้ขอขยายเวลาในการนำเกษตรพอเพียงสู่ชุมชนอื่นๆ ที่สนใจกระบวนการ ทั้งนี้เกิดจาก กระบวนการของทีมแกนนำ ไปขยายผลในชุมชนเอง และกระบวนการของนักเรียนที่ไปขุดบ่อเลี้ยงปลา และปลูกผักไร้สารพิษในบริเวณชุมชนของนักเรียน ในรายวิชาสังคมศึกษา และรักษ์คลองอู่ตะเภา ปี ๑/๒๕๔๘  นอกจากนั้นบุคลากรในโรงเรียนที่สนใจก็ได้นำไปขยายผลในชุมชนที่อยู่ต่างพื้นที่ของตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ทำให้เกิดความสนใจของบัณฑิตอาสาพัฒนาจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ โดยนำกระบวนการของเกษตรพอเพียงนี้ไปขยายผลต่อในชุมชนที่บัณฑิตรับผิดชอบโดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นับได้ว่าเป็นความโชคดีของชุมชนที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับงานเกษตรพอเพียง เพราะผลที่ออกมาจากการทำเกษตรพอเพียง ล้วนแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นปลาที่เลี้ยงโดยปราศจากสารพิษ และผักที่นำมาปลูกแบบไร้สารพิษ  และที่สำคัญอย่างยิ่ง คงเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่เราสามารถคัดแยกขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ และใช้ได้ทั้งบ่อเลี้ยงปลาเพื่อปรับสภาพน้ำ และใช้กับผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นปุ๋ย  ทุกอย่างไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยก็เข้ามาสนับสนุนในโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา  ทำให้ทีมงานเสนอกิจกรรมในแผนงานย่อยเป็นเรื่องของการคัดแยกขยะประเภทใบไม้มาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  และมุ่งเน้นให้นักเรียนกลับไปปลูกต้นไม้ในชุมชนคนละหนึ่งต้นพร้อมกับการรักษาดูแล  และนำปุ๋ยหมักชีวภาพไปใช้ใส่เป็นปุ๋ยสำหรับต้นไม้  สุดท้ายมีการทำเตาต้นแบบในการประหยัดพลังงาน โดยนำวัสดุที่เป็นขยะในสวนยางพารา ได้แก่ เปลือกที่หุ้มลูกยางพารา มาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทำถ่านที่มีพลังงานสูงกว่าถ่านไม้ธรรมดา ผลที่ได้ เกิดทีมเกษตรพอเพียงมากขึ้นเป็นลำดับ ส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตลอดจนภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน เกิดความต่อเนื่องของงานเกษตรพอเพียงจากโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมแม้ว่าจะมีปัญหาในด้านงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายเริ่มของบ่อที่เพิ่งดำเนินการแต่ทีมงานใช้กระบวนการบูรณา-การงบประมาณจากหลายๆ โครงการเข้ามาผสมผสานทำให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างไม่ติดขัดส่งผลดีต่อผู้ได้รับผลประโยชน์ คือ นักเรียนและชุมชนดังกล่าว เกิดงานบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงไปยังท้องถิ่นอื่นๆ ที่สนใจกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่สุขภาวะ โดยใช้แนวทางพึ่งตนเองแบบพอเพียงตามรอยเท้าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทีมงานเกิดแนวคิดที่จะเชื่อมโยงงานส่วนนี้ไปยังเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของสารเสพติด โดยให้มาทำอาชีวบำบัดด้วยเกษตรพอเพียง เพื่อสร้างเยาวชนเปลี่ยนวิถี พบแนวทางการฟื้นฟูคลองอู่ตะเภา ที่เริ่มจากชุมชนริมคลองหันมาทำเกษตรพอเพียง ทำให้ลดปริมาณขยะที่จะนำสู่คลองอู่ตะเภาและช่วยบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนของตนเองในชุมชนตลอดจนมีรายได้จากการเลี้ยงปลาและปลูกผักที่ไร้สารพิษ หากสามารถทำให้ชุมชนลงมาเล่นบทบาทนี้กันมากๆ  จะมีโอกาสทำให้ทุกคนในชุมชนได้บริโภคอาหารปลอดภัยกันอย่างจริงจัง และอาจจัดเป็นตลาดนัดอาหารปลอดภัยในแต่ละชุมชนเป็นการเพิ่มสุขภาพทางด้านอาหารให้กับทุกคน พบแนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นในเรื่อง "การจัดการสิ่งแวดล้อมสู่สุขภาวะ" ของคนจังหวัดสงขลา คาดว่าหลักสูตรนี้จะสำเร็จภายในปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยมีโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ และเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภาเป็นกลุ่มแกนนำในการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว

Comment #1
Posted @December,12 2007 19.53 ip : 210...163

งานๆๆๆๆหาไม่เจอ

Comment #2
Posted @December,12 2007 19.57 ip : 210...163
Comment #3
วาสว
Posted @December,25 2007 20.13 ip : 203...164

Comment #4
แน๊ก
Posted @January,17 2008 09.23 ip : 118...46

อยากได้ข้อมูลการทดลองเคมีม.ต้นค่ะ ใกล้ถึงกำหนดส่งแล้ว ยังหาข้อมูลไม่ได้เลย ใครหาได้ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

Comment #5
อยากทราบข้อมูลบทวิจั
Posted @May,22 2008 10.01 ip : 222...48

ต้องการข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องวิทยาศาสตร์มากๆ เลยคะช่วยส่งให้หน่อยสิคะ

Comment #6-
ลูกหมี
Posted @February,25 2009 22.21 ip : 118...145

อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูอายุที่บ้าน

แสดงความคิดเห็น

« 6335
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง