สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

สานสายใยเพื่อสุขภาพ

รายงานฉบับสมบูรณ์ บทที่ 5

by wanna @April,28 2006 15.30 ( IP : 58...99 ) | Tags : สานสายใยเพื่อสุขภาพ
photo  , 332x249 pixel , 56,088 bytes.

บทที่ ๕ สรุปและอภิปรายผล จากการดำเนินงานตามโครงการสานสายใยเพื่อสุขภาพเป็นระยะเวลา ๒ ภาคเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ จนถึง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ พบว่าสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ ได้แก่
วัตถุประสงค์ ๑.  นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมุ่งมั่นการออกกำลังกายเชิงอนุรักษ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ยั่งยืน
๒.  นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนร่วมมือร่วมใจสร้างกระบวนการการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓. นักเรียน บุคลากร และชุมชนในโรงเรียนหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพ ๔. นักเรียน บุคลากร และชุมชนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์และยั่งยืน ๕. นักเรียน บุคลากร และชุมชนร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมทำงานจากภาคีต่างๆ เป้าหมาย • เชิงปริมาณ - นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน-ชุมชน ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ      ร้อยละ ๙๐ - นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน-ชุมชน  เกิดกระบวนการทำงานแบบมี-    ส่วนร่วมในงานสร้างเสริมสุขภาพ ร้อยละ ๙๐ - นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน-ชุมชน มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ        ที่สมบูรณ์และยั่งยืน ร้อยละ ๙๐ • เชิงคุณภาพ - นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน เป็นบุคคลสุขภาพ โดยสามารถสร้างศักยภาพแห่งความสร้างสรรค์

สรุปผล ๑. นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมุ่งมั่นการออกกำลังกายเชิงอนุรักษ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ยั่งยืน และเสริมสร้างการดูแลสุขภาพ ได้ร้อยละ ๘๐ นับว่าเป็นจำนวนที่ น่าพึงพอใจ เพราะกิจกรรมตามแผนงานนี้บรรจุเข้าไปในหลักสูตรของโรงเรียนทุกระดับชั้นโดยเน้นความเข้าใจและนำไปปฏิบัติของพฤติกรรมการออกกำลังกายส่วนบุคคล ตลอดจนในชุมชนทุกชุมชนก็เน้นการออกกำลังกายชุมชน ทำให้โอกาสที่พะตงจะเดินหน้าสู่สังคมสุขภาวะ มีความเป็นไปได้สูง ๒. นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนร่วมมือร่วมใจสร้างกระบวนการการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ร้อยละ  ๘๐  โดยจำแนกตามกิจกรรมที่นักเรียนแกนนำร่วมกันจัดทำทั้งในและนอกชุมชน จนส่งผลให้เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต ๒ ว่าเป็นโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ทำให้ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.๒๕๔๗ จากระดับภาคเข้าสู่ระดับประเทศ  ได้รับโล่รางวัลกลุ่มเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ  ยังผลให้ทีมงานมีความภาคภูมิใจต่อรางวัลที่ได้รับ  และสุดท้ายเป็นโรงเรียนแกนนำในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น "คลองอู่ตะเภา" ของเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา ซึ่งมีโรงเรียนที่นำไปใช้แล้วเป็นจำนวน มากกว่า ๕๐ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต ๑-๓  และได้เผยแพร่ไปยังสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในด้านหลักสูตรบูรณาการ "รักษ์คลองอู่ตะเภา" เพื่อเชื่อมโยงไปยังหลักสูตรบูรณาการ GLOBE ของ สสวท. ๓. พบว่านักเรียน บุคลากร และชุมชนในโรงเรียนเข้าใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพมากขึ้นเป็นร้อยละ ๖๐  และส่งเสริมให้นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน เช่นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ลดน้อยลง  ชุมชนมุ่งเน้นให้โรงเรียนปลูกผักไร้สารพิษให้มากขึ้น และทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาจัดจำหน่ายในชุมชน โดยที่เทศบาลตำบลพะตงสนับสนุนให้เกษตรกรมุ่งเน้นการทำเกษตรอินทรีย์เพราะเทศบาลได้สร้างโรงปุ๋ยชีวภาพในนาม "สหการเกษตรยั่งยืน" และมาส่งเสริมกิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพของนักเรียนอยู่ตลอดเวลา โดยมาในรูปของวิทยากรสอนให้บุคลากรในโรงเรียนทั้งครูและนักเรียนเข้าใจและลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ๔. นักเรียน บุคลากร และชุมชนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์มากขึ้น ร้อยละ ๙๐  แกนนำในชุมชนที่ทำงานทางด้านสาธารณสุข (อสม.)หันมาร่วมมือกับโรงเรียนในการดูแลสุขภาพของชุมชนร่วมกัน โดยเน้นการสร้างสุขภาพ นำการซ่อมสุขภาพ  ทีมงานในโรงเรียนและในชุมชนไปร่วมเป็นวิทยากรการออกกำลังกายตามโอกาสที่เหมาะสม  เช่น  ลีลาศ โยคะ แอโรบิค เป็นต้น ๕. นักเรียน บุคลากร และชุมชนร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมทำงานจากภาคีต่างๆ ร้อยละ ๙๕ ทุกคนในทีมงานเข้าใจการทำงานในยุคการทำงานแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น ที่ต้องอาศัย  "คุณ -อำนวย" มากกว่า "คุณอำนาจ" และต้องทำงานเป็นทีมจึงจะประสบความสำเร็จ ที่สำคัญต้องมีการจัดการความรู้ทุกครั้งที่เสร็จงานเพื่อสรุปบทเรียนที่ได้ และจะได้นำความรู้หรือประสบการณ์ที่มีประโยชน์มาเป็นแนวทางในการทำงานลักษณะอื่นๆ
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ กระบวนการเรียนรู้ของการทำงานแบบมีส่วนร่วมในโครงการสานสายใยเพื่อสุขภาพ นับได้ว่าเป็นรูปแบบการทำงานบูรณาการที่ผูกร้อยงานต่างๆ จากห้องเรียนไปสู่งานของฝ่ายต่างๆในโรงเรียนและเชื่อมต่อไปยังงานในประเด็นสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  ทำให้ทีมงานเกิดแนวคิดที่จะจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น "สานสายใยเพื่อสุขภาพ" เพราะสังเกตจากผลการปฏิบัติตามแนวทางที่วางแผนในโครงการสามารถจัดทำหลักสูตรบูรณาการได้ทุกระดับตั้งแต่ บูรณาการแบบสอดแทรก  บูรณาการแบบคู่ขนาน บูรณาการแบบสหวิทยาการ และระดับสุดท้าย คือ บูรณาการแบบหมู่คณะ  ที่สำคัญคือ สามารถจัดบูรณาการข้ามช่วงชั้นแบบหมู่คณะ  ยิ่งทำให้เกิดงานเกษตรธรรมชาติที่เป็นภาพการประสานงานของโรงเรียนและชุมชนชัดเจนขึ้น และทำให้ทุกคนได้ร่วมกันช่วยงานจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยเริ่มตั้งแต่คัดแยกขยะมาทำน้ำหมักชีวภาพ และนำมาบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน หรือนำไปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี หรือแม้แต่ผลิตสารขับไล่แมลงทดแทนการใช้ยากำจัดศัตรูพืชที่เป็นสารเคมี  หากทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเกษตรกรมีความตระหนักในด้านผลกระทบที่จะเกิดกับสุขภาพตนเองและผู้คนรอบข้าง โดยเลิกใช้สารเคมีในรูปแบบต่างๆ ผู้บริโภคในละแวกนั้นๆก็จะได้รับสิ่งที่ดีมีคุณค่าส่งผลดีต่อสุขภาพของทุกคน ทำให้ทุกคนบริโภคอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษกันอย่างจริงจัง  เมื่อสุขภาพดีจากอาหาร และเสริมสร้างสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอ ทุกคนจะได้เป็นผู้ที่อยู่ในสังคมสุขภาวะจริงๆ  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้ใหญ่ทุกคนเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณค่าทางสุขภาพแล้วมาให้ความร่วมมือกัน ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนในแต่ละภาคส่วนก็จะสามารถทำให้เยาวชนมีแนวทางการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมรอบข้าง และชวนเชิญเพื่อนร่วมสังคมหันมาทำตนให้เป็นประโยชน์ เป็นคน "จิตสาธารณะ" อยู่ในสังคมแบบ "ผู้ให้"  เยาวชนเหล่านั้นจะเป็นผู้นำที่ดีของสังคม ประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับชุมชนพะตงในด้านการทำงานแบบมีส่วนร่วมของโครงการต่างๆ ในปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ หลังจากที่มีการสนับสนุนจากเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา ภายใต้ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในโครงการสานสายใยเพื่อสุขภาพ ในช่วงปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘ ได้แก่ ๑) โครงการเมืองพะตงน่าอยู่  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ จำนวน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๒) โครงการหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นแบบบูรณาการสู่สุขภาวะ "รักษ์คลอง อู่ตะเภา" ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๓) โครงการ ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับบริษัทโตโยต้า แห่งประเทศ จำนวน  ๘๐,๐๐๐ บาท ๔) โครงการขยายเครือข่ายสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาบุคลากรสู่ยุคปฏิรูปการเรียนรู้(เน้นการวิจัยในชั้นเรียน)  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม      จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๕) โครงการวิจัยของนักเรียนร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จาก GLOBE ภาคใต้ เรื่อง ผลของอีเอ็มบอลต่อคุณภาพน้ำคลออู่ตะเภา จังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นโครงการชนะการประกวดจาก สสวท. ให้เป็นอันดัน ๑ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ ๖) โครงการเปลี่ยนผ่านการศึกษาสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ในแผนงานย่อยการพัฒนาและการนำนวัตกรรมทางการศึกษาจากห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สู่โรงเรียนเครือข่าย

จากผลที่เกิดตามมาหลังจากทำโครงการดังที่กล่าวแล้วพบว่าทีมงานได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่ากับความเหนื่อยที่ต้องทำงานหลายทาง ซึ่งพยายามจะปรับหรือพัฒนากระบวนการบูรณาการให้มีกระบวนการสั้นที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะได้มั่นใจในประเด็นของความเป็นโรงเรียนบูรณาการอย่างแท้จริง

Comment #1
5/3น่ารัก
Posted @December,15 2007 17.26 ip : 61...3

ความคิดดีมากเลยนะ  เด็นพะตงก็น่ารัก  5/3นะ

Comment #2
5/3ปี50
Posted @December,15 2007 17.30 ip : 61...3

นักเรียนชั้น ม5/3 น่ารักมากเลย โดยเฉพาะผุ้ชายที่ชื่อ  บอส จอม บิ๊ก  ส่วนผู้หญิงก็มี  เจิน  น้ำ  บาส  โม  เกตุ นุช ที่สำคัญ ต้องแม้มคนนี้

แสดงความคิดเห็น

« 6335
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง