สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

กฎหมายผู้บริโภคอยู่ในมือคุณ

กฎหมายผู้บริโภคอยู่ในมือคุณ เขียนโดย Webmaster Consumerthai
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2009 เวลา 12:19

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอเชิญผู้บริโภคทุกท่าน ร่วมกันเสนอกฎหมายผู้บริโภค ซึ่งมีด้วยกัน 2 ฉบับ คือ
1)ร่าง) พ.ร.บ. องค์การอิสระผู้บริโภค พ.ศ. .... และ

2) (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ.....


ซึ่งร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้เกิดจากการร่วมพิจารณาของกลุ่มองค์กรผู้บริโภคภาคประชาชนและเครือข่ายผู้ได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุข จึงถือว่าร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ เป็นกฎหมายของประชาชนและของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และมั่นใจว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้จะสามารถทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสังคมส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่


รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ตามมาตรา 163 ได้ให้สิทธิกับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งและได้ใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด ร่วมลงชื่อสนับสนุนผลักดันกฎหมายต่อรัฐสภาได้ เพียงแค่จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเท่านั้น หากเราอยากได้กฎหมายที่เป็นของผู้บริโภคอย่างแท้จริง มีอิสระจากอำนาจรัฐและไม่ตกอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของทุน ดิฉันคิดว่าประชาชนไม่ควรเสียสิทธิที่จะเข้าร่วมลงชื่อสนับสนุนกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้” นางสาวสารีกล่าว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมลงชื่อเสนอกฎหมายได้ที่ มูลนิืธิเพื่อผู้บริโภค

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว