สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว

เว็บไซต์สงขลาสร้างสุขได้หยุดให้บริการ และจะไม่มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกย้ายไปทำงานที่ www.ข้อมูลชุมชน.com แทน

ร่วมรณรงค์ค่านิมร่วม "การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเอง"

@15 ม.ค. 57 12:12
ขอเชิญร่วมรณรงค์ค่านิยมร่วม การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเองหลักการสำคัญ1.ให้เกียรติเจ้าภาพ ตักเองกินเอง2.ประหยัด สะอาด (แกงใหม่ อุ่นตลอดเวลา)3.ลดแรงงานการยกหรือล้าง4.สร้างความเท่าเทียมกันตามหลักประชาธิปไตย เจ้าภาพสามารถพูดคุยกับแขกได้ตลอดเวลา5.ไม่กินข้าวร้อนใส่ถุงพลาสติก มะเร็ง โรคร้าย อันตรายถึงชีวิตสนใจขอรับโปสเตอร์ร่วมรณรงค์ได้ที่มูลนิธิชุมชนสงขลา ฟรี...สอบถามเพิ่มเติมที่ อาคารชิตตยาแมนชั่น ซอย 5 เพชรเกษม หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-221286 หรือ 086-9554909

สงขลาพอเพียง

e-book : ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 6

@30 ม.ค. 58 11:46

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 6

เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรือง

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2555

บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

e-book : ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 5

@30 ม.ค. 58 11:44

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 5

เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรือง

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2555

บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

เรารักสงขลา

ประชุมคณะทำงานออกแบบตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้าน "เรารักสงขลา"

@27 เม.ย. 55 10:35
คณะทำงานได้ร่วมกันประชุมเพื่อออกแบบตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้าน "เรารักสงขลา" เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สงขลา ตั้งแต่ 9.00 น. โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมจำนวน 11 คนประธานได้ชี้แจงรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ได้ออกแบบในครั้งก่อนว่ามีตัวชี้วัด 7 ด้าน คือโครงสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งดีการศึกษาและจริยธรรมดีสุขภาวะดีสภาพแวดล้อมดี มีระบบนิเวศน์ที่สมดุลเศรษฐกิจดีสังคมดีการบริหารจัดการดีในที่ประชุมได้นำเสนอรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละด้านที่ได้ไปศึกษาและแก้ไขเพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อทำการปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละด้านให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นหมู่บ้านที่เข้าร่วมครอบคลุม 1023 หมู่บ้านเกณฑ์การตัดสินจะใช้ 4 ระดับ คือ ดีมาก


แล้วท่านจะมีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนจังหวังสงขลาไปสู่สงขลาพอเพียงได้อย่างไร?

ร่วมเขียนความคิดเห็นว่าท่านจะมีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาไปสู่สงขลาพอเพียงได้อย่างไร

You have 500 characters left.(Maximum characters: 500)
stop.southern.seaboard

สงขลา-สตูล ก้าวสู่จังหวัดอุตสาหกรรมหนัก - ข้อมูลที่ยังไม่เคยมีการเปิดเผยอย่างเป็นระบบ

สงขลา-สตูล ก้าวสู่จังหวัดอุตสาหกรรมหนัก ข้อมูลที่ยังไม่เคยมีการเปิดเผยอย่างเป็นระบบ ฤาหายนะจะมาเยือนเหมือนมาบตาพุด โดย คณะทำงานหยุดการพัฒนาสงขลา-สตูลสู่การเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมหนัก

ตลอดช่วงเวลาประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ให้ลงในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูลและนครศรีธรรมราช เพื่อที่จะพัฒนาภาคใต้ตอนล่างให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่แทนที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมจนเกินจะเยียวยา

ข้อมูลในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ นั้น มีการเปิดเผยอย่างแยกส่วน ต่างกรรมต่างวาระในการทำประชาสัมพันธ์หรือการทำประชาพิจารณ์เฉพาะโครงการ โดยที่คนในพื้นที่เอง แทบจะไม่มีใครได้เห็นภาพรวมของการพัฒนาทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น

อ่านรายละเอียด


What's new ?

e-book : ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 6

@30 ม.ค. 58 11:46

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 6

เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรือง

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2555

บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

e-book : ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 5

@30 ม.ค. 58 11:44

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 5

เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรือง

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2555

บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

ร่วมรณรงค์ค่านิมร่วม "การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเอง"

@15 ม.ค. 57 12:12
ขอเชิญร่วมรณรงค์ค่านิยมร่วม การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเองหลักการสำคัญ1.ให้เกียรติเจ้าภาพ ตักเองกินเอง2.ประหยัด สะอาด (แกงใหม่ อุ่นตลอดเวลา)3.ลดแรงงานการยกหรือล้าง4.สร้างความเท่าเทียมกันตามหลักประชาธิปไตย เจ้าภาพสามารถพูดคุยกับแขกได้ตลอดเวลา5.ไม่กินข้าวร้อนใส่ถุงพลาสติก มะเร็ง โรคร้าย อันตรายถึงชีวิตสนใจขอรับโปสเตอร์ร่วมรณรงค์ได้ที่มูลนิธิชุมชนสงขลา ฟรี...สอบถามเพิ่มเติมที่ อาคารชิตตยาแมนชั่น ซอย 5 เพชรเกษม หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-221286 หรือ 086-9554909

28 กันยายน 2556 ชวนลงแปลงผักคนเมือง(หาดใหญ่) ครั้งที่ 2

@12 ก.ย. 56 11:39
มูลนิธิชุมชนสงขลาชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมโชวนลงแปลงผักคนเมือง(หาดใหญ่) ครั้งที่ 228 กันยายน 2556 เวลา 15.00 โ 18.00 น. ณ บ้านคุณหมออมร รอดคล้าย เมืองคลองแหกิจกรรม ร่วมเยี่ยมชมสวนผักคนเมือง ฟังเรื่องเล่าประสบการณ์บันดาลใจคนปลูกผักเรียนรู้เทคนิคการปลูกผักในพื้นที่เมือง ร่ววมฝึกหัดสร้างสรรค์การปลูกผัก"การปลูกผักในกล่องโฟม การจัดสวนผักแนวตั้ง และการปลูกผักในพื้นที่หนึ่งตารางเมตร"คุณสมบัติผู้ร่วมลงแปลง1.ปลูกผักอยู่ที่บ้านได้ผลผลิตดี มีความสุขมาก อยากแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ และพบปะผู้ที่สนใจเรื่องคล้ายกัน2.ปลูกผักอยู่บ้าง เริ่มทำสักพัก แต่เริ่มรู้สึกขาดแรงบันดาลใจในการที่จะทำต่อ3.เคยลองปลูกผักมาบ้างแล้วแต่ไม่ประสบคว

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและค้นหาศักยภาพตนเอง ตำบลบูรณาการ วันที่สอง

@24 ส.ค. 56 16:47
24 สิงหาคม 2556 วันนี้เป็นวันที่สองที่ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและค้นหาศักยภาพตนเอง ตำบลบูรณาการ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 8 ตำบลในจังหวัดสงขลาเข้าร่วม เพื่อทำการประเมินและค้นหาศักยภาพของตำบลของตนเอง หลังจากค้นหาเสร็จเรียบร้อย ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแต่ละตำบลเป็นวันที่สองของการทบทวนและประเมินศักยภาพของตัวเอง 6 ตำบล ได้แก่ ต.ควนรู(มาทั้งนายก กำนัน ทีมงาน) ต.คูหาใต้ ต.เชิงแส ต.ท่าหิน ต.บ่อแดง ต.จะโหนง และมีทีมงานสภาองค์กรชุมชนจากต.กระดังงา ชิงโค มาร่วมเรียนรู้ เป้าหมายของการทำงานคือการพัฒนากลไกกลางเพื่อการบูรณาการระดับพื้นที่ตำบล การใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะในการพัฒนา โดยมีรูปธรรม 1 ตำบล 1 โครงการ/ประเด็นให้เป็นงานเด่นของพื้นที่ ทำงานหนุนเสริมกันระหว

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและค้นหาศักยภาพตนเอง ตำบลบูรณาการ วันแรก

@23 ส.ค. 56 14:35
23 สิงหาคม 2556 ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและค้นหาศักยภาพตนเอง ตำบลบูรณาการ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 10 ตำบลในจังหวัดสงขลาเข้าร่วม เพื่อทำการประเมินและค้นหาศักยภาพของตำบลของตนเอง หลังจากค้นหาเสร็จเรียบร้อย ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแต่ละตำบลเครือข่ายการทำงานระดับตำบลในสงขลา(พศส.23 เกลอ/สช./สปสช./สกว./มูลนิธิชุมชนสงขลา/พอช./สสจ.)ร่วมมือกับแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วันนี้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการกับเครือข่ายตำบลบูรณาการ 11 ตำบล ประกอบด้วย ต.คูเต่า ต.ชะแล้ ต.พิจิตร ต.กระแสสินธ์ ต.สะกอม ต.ท่าชะมวง ต.ทุ่งหวัง ต.ควนโส ต.แม่ทอม ต.ท่าช้าง และต.รำแดง ทบทวนและประเมินศักยภาพตนเองโดยใช้ 6 องค์ประกอบตำบลเข้มแข็ง ได้แก่ การกำหนดภาพอนาคตร่วมกัน การใช้ข้อมูลในการทำงาน

27 กรกฎาคม 2556 ชวนลงแปลงผักคนเมือง(หาดใหญ่) ครั้งที่ 1

@3 ก.ค. 56 09:40
มูลนิธิชุมชนสงขลาชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมโชวนลงแปลงผักคนเมือง(หาดใหญ่) ครั้งที่ 127 กรกฎาคม 2556 10.00 โ 15.00 น. ณ บ้านคุณหมออมร รอดคล้าย เมืองคลองแหกิจกรรมร่วมเยี่ยมชมสวนผักคนเมืองฟังเรื่องเล่าประสบการณ์บันดาลใจคนปลูกผักเรียนรู้เทคนิคการปลูกผักในพื้นที่เมืองฝึกหัดสร้างสรรค์การปลูกผักคุณสมบัติผู้ร่วมลงแปลง1.ปลูกผักอยู่ที่บ้านได้ผลผลิตดี มีความสุขมาก อยากแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ และพบปะผู้ที่สนใจเรื่องคล้ายกัน2.ปลูกผักอยู่บ้าง เริ่มทำสักพัก แต่เริ่มรู้สึกขาดแรงบันดาลใจในการที่จะทำต่อ3.เคยลองปลูกผักมาบ้างแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ต้องการความรู้เพิ่มเติม4.ไม่เคยปลูกผักเลย แต่รู้สึกสนใจ อยากทำมานานแล้ว แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่า

ขอไว้อาลัยแด่ ดร.ครูชบ ยอดแก้ว : ครูของแผ่นดิน

@1 พ.ค. 56 11:32
ด้วย ดร.ครูชบ ยอดแก้ว ได้จากไปอย่างสงบเมือเช้ามืดวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖พิธีรดน้ำศพวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดน้ำขาวนอก อ.จะนะ จ.สงขลาขอแจ้งทราบโดยทั่วกันขอความดีที่ครูได้ทำมา นำพาครูสู่สุคติ และคนรุ่นหลังจะขอสืบทอดเจตนารมณ์ในการพัฒนางานสวัสดิการชุมชนที่ครูได้ทำไว้ให้พัฒนาก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างที่ครูตั้งใจด้วยจิตคารวะมูลนิธิชุมชนสงขลา

รายงานปิดโครงการ "การพัฒนากลไกจังหวัดสุขภาวะในพื้นที่ 7 จังหวัดใต้ล่าง"

@14 มี.ค. 56 12:22
โครงการพัฒนากลไกจังหวัดสุขภาวะในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเกิดขึ้นจากความตระหนักร่วมถึงความจำเป็นในการสร้างกลไกเพื่อการสร้างสุขภาวะในพื้นที่ซึ่งกลไกดังกล่าวจะเป็นข้อต่อสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม กำหนดแนวทางหรือทิศทาง ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน โดยมีแนวทางที่มีการประสานงาน บูรณาการความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ โดยใช้ปัญหาและศักยภาพของพื้นที่เป็นฐาน การดำเนินการดังกล่าวจะไปหนุนเสริมอุดช่องว่างการทำงานที่สนองตอบนโยบายของรัฐบาลส่วนกลาง และมีข้อจำกัดในเชิงการบูรณาการ การพัฒนากลไกจังหวัดสุขภาวะและกลไกหนุนเสริมในระดับเขตภาคใต้ตอนล่างจึงเป็นอีกทางออกหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการิเริ่มของพื้นที่ โดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลาเป็นผู้สนับสนุนและร่วมกันพัฒนาให้เกิดกลไกดังกล่าว คณะทำงา

See more »

รายงานการประชุม

หัวข้อทั้งหมด »

แนะนำเครือข่าย

หัวข้อทั้งหมด »

ข่าวสุขภาพ

หัวข้อทั้งหมด »

สาระน่ารู้

หัวข้อทั้งหมด »

ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสุขภาพ

หัวข้อทั้งหมด »

แนะนำจังหวัดสงขลา

หัวข้อทั้งหมด »

บ้าน บ้าน เรดิโอ

บ้าน บ้าน เรดิโอ

ทุก ๆ พื้นที่ที่เราไป
ทุก ๆ ชุมชนที่คุยกัน
ทุก ๆ วงประชุม และ ทุก ๆ วงเสวนา ของทุก ๆ ประเด็น
จะถูกถ่ายทอดและเผยแพร่ อีกครั้ง และ อีกหลาย ๆ ครั้ง
ใน รายการ “สื่อสุขภาพสัญจร” ทุกเที่ยงวัน (12-00 น.) ถึง บ่ายโมง (13.00 น.) จันทร์ - ศุกร์
คลื่นความคิด F.M. 101.0 MHz และ www.banbanradio.com
(ฟังสดทุก ๆ เที่ยง หรือ ฟังย้อนหลังทุก ๆ เมื่อ)

ปฏิทินกิจกรรม

คลังไฟล์เสียง