สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสงขลาจึงเห็นร่วมกันกับภาคีทุกภาคส่วน ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างสุขภาวะภายในจังหวัดสงขลาให้มีจุดหมายร่วมที่สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกพื้นที่ และในทุกภาคส่วน ร่วมผลักดัน “วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา : สงขลาพอเพียง”

โดยมีเป้าหมายสูงสุด ก็คือ การทำให้คนพอเพียง และชุมชนพอเพียง สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์

- กรอบการมองการเคลื่อนสงขลาพอเพียง

ร่วมรณรงค์ค่านิมร่วม "การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเอง"

@15 ม.ค. 57 12:12
ขอเชิญร่วมรณรงค์ค่านิยมร่วม การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเองหลักการสำคัญ1.ให้เกียรติเจ้าภาพ ตักเองกินเอง2.ประหยัด สะอาด (แกงใหม่ อุ่นตลอดเวลา)3.ลดแรงงานการยกหรือล้าง4.สร้างความเท่าเทียมกันตามหลักประชาธิปไตย เจ้าภาพสามารถพูดคุยกับแขกได้ตลอดเวลา5.ไม่กินข้าวร้อนใส่ถุงพลาสติก มะเร็ง โรคร้าย อันตรายถึงชีวิตสนใจขอรับโปสเตอร์ร่วมรณรงค์ได้ที่มูลนิธิชุมชนสงขลา ฟรี...สอบถามเพิ่มเติมที่ อาคารชิตตยาแมนชั่น ซอย 5 เพชรเกษม หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-221286 หรือ 086-9554909

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและค้นหาศักยภาพตนเอง ตำบลบูรณาการ วันที่สอง

@24 ส.ค. 56 16:47
24 สิงหาคม 2556 วันนี้เป็นวันที่สองที่ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและค้นหาศักยภาพตนเอง ตำบลบูรณาการ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 8 ตำบลในจังหวัดสงขลาเข้าร่วม เพื่อทำการประเมินและค้นหาศักยภาพของตำบลของตนเอง หลังจากค้นหาเสร็จเรียบร้อย ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแต่ละตำบลเป็นวันที่สองของการทบทวนและประเมินศักยภาพของตัวเอง 6 ตำบล ได้แก่ ต.ควนรู(มาทั้งนายก กำนัน ทีมงาน) ต.คูหาใต้ ต.เชิงแส ต.ท่าหิน ต.บ่อแดง ต.จะโหนง และมีทีมงานสภาองค์กรชุมชนจากต.กระดังงา ชิงโค มาร่วมเรียนรู้ เป้าหมายของการทำงานคือการพัฒนากลไกกลางเพื่อการบูรณาการระดับพื้นที่ตำบล การใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะในการพัฒนา โดยมีรูปธรรม 1 ตำบล 1 โครงการ/ประเด็นให้เป็นงานเด่นของพื้นที่ ทำงานหนุนเสริมกันระหว

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและค้นหาศักยภาพตนเอง ตำบลบูรณาการ วันแรก

@23 ส.ค. 56 14:35
23 สิงหาคม 2556 ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและค้นหาศักยภาพตนเอง ตำบลบูรณาการ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 10 ตำบลในจังหวัดสงขลาเข้าร่วม เพื่อทำการประเมินและค้นหาศักยภาพของตำบลของตนเอง หลังจากค้นหาเสร็จเรียบร้อย ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแต่ละตำบลเครือข่ายการทำงานระดับตำบลในสงขลา(พศส.23 เกลอ/สช./สปสช./สกว./มูลนิธิชุมชนสงขลา/พอช./สสจ.)ร่วมมือกับแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วันนี้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการกับเครือข่ายตำบลบูรณาการ 11 ตำบล ประกอบด้วย ต.คูเต่า ต.ชะแล้ ต.พิจิตร ต.กระแสสินธ์ ต.สะกอม ต.ท่าชะมวง ต.ทุ่งหวัง ต.ควนโส ต.แม่ทอม ต.ท่าช้าง และต.รำแดง ทบทวนและประเมินศักยภาพตนเองโดยใช้ 6 องค์ประกอบตำบลเข้มแข็ง ได้แก่ การกำหนดภาพอนาคตร่วมกัน การใช้ข้อมูลในการทำงาน

ขอไว้อาลัยแด่ ดร.ครูชบ ยอดแก้ว : ครูของแผ่นดิน

@1 พ.ค. 56 11:32
ด้วย ดร.ครูชบ ยอดแก้ว ได้จากไปอย่างสงบเมือเช้ามืดวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖พิธีรดน้ำศพวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดน้ำขาวนอก อ.จะนะ จ.สงขลาขอแจ้งทราบโดยทั่วกันขอความดีที่ครูได้ทำมา นำพาครูสู่สุคติ และคนรุ่นหลังจะขอสืบทอดเจตนารมณ์ในการพัฒนางานสวัสดิการชุมชนที่ครูได้ทำไว้ให้พัฒนาก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างที่ครูตั้งใจด้วยจิตคารวะมูลนิธิชุมชนสงขลา

ประชุมคณะทำงานกลไกกลางสงขลา

@27 พ.ย. 55 14:55
สสจ.การทำงานบูรณาการของแต่ละองค์กร ควรมีเจ้าภาพหลักระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และเชื่อมโยงกับงานวิสัยทัศน์ 2020ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สร้างกรอบความคิด (ระเบิดมาจากข้างใน)ทต.ปริกศูนย์ประสานานภาคใต้ตอนล่างของ สสส.เริ่มจากการตรวจสอบทุนในพื้นที่ จัดระบบเป็นแหล่งเรียนรู้เป็น 6 ระบบ เป็นแม่ข่าย อปท. 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พฒนาระบบฐานข้อมูล 7 เรื่องปี 56เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรท้องถิ่น (อาชีพ,วัฒนาธรรม เมืองคาร์บอนต่ำ, การบริโภคยั่งยืนและปลอดภัย กองทุนชุมชนพึ่งตนเอง สัจจะวันละ 1 บาท)หนุนเสริมลูกข่ายที่เป็นแม่ข่ายหลัก (ต.ท่าข้าม, ควนรู ขับเคลื่อนเชิงประเด็นและค้นหาแม่ข่ายในจังหวัดอื่น เพื่อยกเป็นแหล่งเรียนรู้)อบต.ท่าข้ามพศส. 70 เกลอมีประเด็น 7 นโยบายในการทำงาน (สุขภา

แด่..นายกพีระ...ตันติเศรณี

@13 พ.ย. 55 08:39

ขอไว้อาลัยการจากไปของนายกพีระ ตันติเศรณี

วิดีโอสงขลาพอเพียง

@11 พ.ค. 55 19:11

วิดีโอสงขลาพอเพียง ฉายเปิดตัวในงานสงขลารวมพลคนพอเพียง เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 27 : อีกหนึ่งสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก Antwerp Centraal

@24 มี.ค. 55 19:55
โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจเมืองแอนเวิร์ปเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเบลเยียม เพราะมีท่าเรือขนาดใหญ่เชื่อมต่อต่างประเทศ และมีรถไฟเชื่อมต่อในภาคพื้นยุโรป สถานีรถไฟ Antwerp Central ที่เห็นอย่างอลังการในภาพนี้สร้างขึ้นในระหว่างปี 1895-1905 เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิม สถานีรถไฟแห่งนี้มีชื่อเล่นว่า "Railway Cathedral" หรือสถานีมหาวิหารประมาณนั้น เพราะสร้างในลักษณะคล้ายมหาวิหารของยุโรป คือใหญ่โตและประดิดประดอยตกแต่งราวกับมหาวิหาร หากคนมาใหม่และไม่เคยรู้จักมาก่อน เกือบทั้งร้อยต้องคิดว่าเป็นมหาวิหารอย่างแน่นอน สถานีนี้มีรางรถไฟที่วางทั้งบนดินและใต้ดินลึกลงไปรวมเป็น 4 ชั้น 24 ชานชาลา ชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นชั้นล่างสุดเพิ่งขุดใหม่และเปิดใช้ปี คศ. 2007 นี่เอง เพื่อรองรับรถไฟหัวจรวดที่เชื่อมยุโรปเข้าด้วยกัน ใจกลางเมื

งานสงขลารวมพลคนพอเพียง - บรรยากาศงานยามค่ำ

@27 ก.พ. 55 09:52

บรรยากาศงานยามค่ำ ที่อบจ.สงขลา ผู้คนหลั่งไหลมาเรื่อยๆ ไม่เหมือนตอนกลางวัน แดดร้อน คนน้อย งานมีตั้งแต่วันนี้- 2 มีค. ตั้งแต่ 10.00-22.00 น.ครับ มีทั้งร้านค้าสหกรณ์ร่วม 100 บู๊ท นิทรรศการสงขลา 3 ยุค การประชุมวิชาการ การแสดงภาคกลางคืน ฯลฯ

ชวนเที่ยวงาน "สงขลารวมพลคนพอเพียง"

@17 ก.พ. 55 12:42

ชวนเที่ยวงาน "สงขลารวมพลคนพอเพียง" วันที่ 26 กพ. - 2 มีค. 555 ณ อบจ.สงขลาค่ะ

ดาวน์โหลดกำหนดการงาน "สงขลารวมพลคนพอเพียง"

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน

@16 ต.ค. 54 10:55
เพื่อรับมือภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้น ภาคีพัฒนาในจังหวัดเล็งเห็นความสำคัญจึงจับมือกันเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเ็ป็นฐานสร้างความเข้มแข็ง เพื่อการพึ่งตนเอง พึ่งกันเอง และมีข้่อตกลงร่วมเพื่อการรับมือเติมเต็มช่องว่างของระบบ

VDO : ภาพรวมสงขลาพอเพียง โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

@14 ก.ค. 54 13:12

บรรยายในเวทีการประชุมสร้างความเข้าใจ "สงขลาพอเพียง" กับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา วันที่ 13-14 กรกฏาคม 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม สวนประวัติศาสตร์ อ.เมือง จ.สงขลา

รายงานการประชุมสงขลาพอเพียงครั้งที่ 57

@6 ก.ค. 54 15:15

รายงานการประชุมสงขลาพอเพียงครั้งที่ 57 วันที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและบริหารจัดการกลาง

@4 ก.ค. 54 14:05
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและบริหารจัดการกลางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและบริหารจัดการกลาง เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อน วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา สงขลาพอเพียงสู่การปฎิบัติมีเป้าหมายที่สำคัญของยุทธศาสตร์ดังนี้จะตั้งกลไกการขับเคลื่อนให้ข้อตกลงตามบันทึกข้อตกลงทั้ง 10 ข้อข้างต้น ให้เกิดผลปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยมี สำนักงานจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และมูลนิธิชุมชนสงขลา เป็นแกนกลางในการบริหารจัดการความร่วมมือขององค์กรภาคี ทั้ง 12 องค์กรนี้ในระยะยาว

ยุทธศาสตร์การสร้างนโยบายสาธารณะ

@4 ก.ค. 54 13:46
ยุทธศาสตร์การสร้างนโยบายสาธารณะยุทธศาสตร์การสร้างโยบายสาธารณะ เป็นกระบวนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา สงขลาพอเพียง มีเป้าหมายที่สำคัญดังนี้องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาปี 2553 ให้เป็นจริง เพื่อการร่วมผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะในจังหวัดสงขลา โดยใช้กลไกสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ( การสร้างฐานความรู้ การรณรงค์สร้างกระแส การเชื่อมสู่นโยบายสาธารณะ) ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาให้เป็นจริงองค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมกันผลักดันให้จังหวัดสงขลามีพื้นที่อุทยานสุขภาพ อย่างน้อย 2 พื้นที่ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครสงขลา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์สุขภ

ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

@4 ก.ค. 54 13:36
ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็งยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มเข็ม เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อน วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา สงขลาพอเพียง ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญดังนี้องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันให้พื้นที่ระดับตำบลหรือชุมชนในเขตเทศบาลให้เป็นตำบล/ชุมชนสุขภาวะอย่างน้อย 40 ตำบล/ชุมชนองค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันนโยบายโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นจริง โดยจะร่วมสนับสนุนภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ควบคู่กับการสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้เป็นสถานบริการที่มีศักยภาพในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนองค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมกันผ

ยุทธศาตร์การสร้างความรู้และพัฒนาคน

@4 ก.ค. 54 12:15
ยุทธศาตร์การสร้างความรู้และพัฒนาคนยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและการเรียนรู้ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน โวาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา : สงขลาพอเพียงโมีเป้าหมายดังนี้องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิดความพอเพียงและการสร้างสุขภาวะ โดยเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถขยายแนวคิดแก่ผู้สนใจอย่างน้อย 100 แหล่งเรียนรู้องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันกระบวนการขับเคลื่อนทุนทางสังคมในมิติทุนองค์กรการเงินของชุมชน จากการออมไปสู่การสนับสนุนการสร้างสุขภาวะของสมาชิกในกลุ่มและส่งเสริมการให้เพื่อสังคมองค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันกลไกการดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคม ไม่ว่ากลุ่มผู้พิการ กลุ