สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

การเสวนา "ท้องถิ่นห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค"

 • photo , 400x300 pixel , 41,066 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 41,196 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 37,262 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 43,499 bytes.

สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ภาคใต้ มอ.) ร่วมกับ จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลตำบลปริก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู เครือข่าย อสม. จังหวัดสงขลา เครือข่ายสมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไท ได้จัดเวทีเสวนาเรื่อง "ท้องถิ่นห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ที่โรงแรมเจบี หาดใหญ่

ในงานนี้เปิดด้วยการเสวนาเรื่อง "การบูรณาการระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดย

 • ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้
 • ภก.บรรจง ฉายบุ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 • นายคีรีรัตน์ ร่างเล็ก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 • คุณนิธิ พันธ์มณี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ดำเนินรายการโดย นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปริก

นอกจากนี้ได้มีการลงชื่อในบันทึกความร่วมมือระหว่าง

 • จังหวัดสงขลา
 • เทศบาลนครหาดใหญ่
 • เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู จังหวัดสงขลา
 • เครือข่าย อสม. จังหวัดสงขลา
 • เครือข่ายสมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไท
 • สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สามารถอ่านรายละเอียด "บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา" ได้นะครับ

ภาคบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง "ร่วมต่อเติมเสริมประสานระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค" โดย

 • คุณมณี ศิริพร สำนักงานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลา
 • บรรจง ฉายบุ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา
 • นายภานุ พิทักษ์เผ่า เครือข่ายผู้บริโภคสงขลา
 • นิมิตร แสงเกตุ สมาคม อสม.จังหวัดสงขลา
 • นายธีรศักดิ์ สุภาไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • อัยการพรพิชัย ไชยมาตร สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

ดำเนินรายการโดย นายบัญชร วิเชียรศรี

ติดตามอ่านรายงานอย่างละเอียดได้ที่ รายงานเวทีเสวนา"ท้องถิ่นห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค" โดย วัฒนชัย มะโนมะยา

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว