สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

เกี่ยวกับแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว

วิสัยทัศน์ของภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

"เป็นหน่วยประสานงานด้านสุขภาพระดับพื้นที่ ทำงานเชื่อมโยงเครือข่ายด้านสุขภาพระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ ด้วยระบบการจัดการความรู้ท้องถิ่น ภายใต้การทำงานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรด้านสุขภาพจังหวัดสงขลา เพื่อบรรลุภาพสะท้อนสุขภาวะของคนสงขลาที่คงความเป็นชุมชนสุขภาพในวิถีชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืน"

จุดหมาย

คนสงขลามีสุขภาวะที่ดีทั้งมิติทางกาย จิต สังคมและปัญญา

เป้าหมาย

เกิดความร่วมมือของภาคีต่าง ๆ อันนำไปสู่การปรับระบบสุขภาพของจังหวัดสงขลาและกระตุ้นหนุนเสริมให้เกิดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่

ปรัชญา

ปรัชญานำทางในการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา คือ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และรากฐานธรรมะในทุกศาสนา ภายใต้บริบทที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของพื้นที่

องค์กรความร่วมมือ

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
  • จังหวัดสงขลา
  • สาธารณะสุขจังหวัดสงขลา
  • สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักปฎิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ร่วมกันจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการประสานความร่วมมือ กำหนดยุทธศาสตร์การทำงานและหลอมรวมภาคีมาร่วมกันขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาพในระดับจังหวัด