สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

อัลบั้มกิจกรรม

การประชุมสงขลาพอเพียงครั้งที่ 42

by กล้วยหวาน @April,07 2010 14.43 ( IP : 222...122 ) | Tags : อัลบั้มกิจกรรม

การประชุมสงขลาพอเพียงครั้งที่ 42

วันที่ 21 มกราคม 2553 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา

วาระการประชุม


1. การนำเสนอผลการทำงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ( 3 ปี)

 1. นำเสนอแนวคิดสงขลาพอเพียง 2554 และ รับฟังข้อเสนอแนะต่อทิศทางการทำงานจังหวัดสุขภาวะ(สงขลาพอเพียง)

สรุปการประชุม


มีการนำเสนอผลการทำงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา(3 ปี) และได้รับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางต่อการขับเคลื่อนสงขลาพอเพียงที่สำคัญ เช่น

 • สำหรับงานสร้างสุขภาวะในระดับจังหวัด  ต้องใช้ทฤษฎีควอนตัม 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ของพื้นที่ งานในพื้นที่ต้องขับเคลื่อน  เช่นจังหวัดสงขลา 140 อปท ต้องมีอย่างน้อย 30 ตำบล ที่มีทั้งกำลังคน แกนนำ นวัตกรรมสร้างสุขภาพ  ซึ่งการทำงานจะทำให้เกิดเครือข่ายท้องถิ่น ถ้าสามารถทำให้ท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนได้ หลายอย่างจะคลี่คลาย  และภาคประชาชนได้รับการสนับสนุน
 • งานในระดับจังหวัด มี 2 ส่วน  คือเป็นงานที่ขึ้นมาจากงานระดับตำบล  และต้องมีการทำงานระดับจังหวัดเพื่อปกป้องตำบล ซึ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขในการมีส่วนร่วมในการให้ตำบลเข้าร่วมมากขึ้น เช่น กรณีสวัสดิการ  หรือ กรณีจะต้องมีการทำงานเป็นเครือข่ายที่ปกป้องภาวะคุกคามฯ เช่น สงขลาหรือภาคใต้ มีประเด็น southern seaboard  การพยายามย้ายฐานอุตสาหกรรมมาภาคใต้ การทำงานเหล่านี้เป็นการเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์
 • กรณีแหล่งเรียนรู้ต้องมีพลังพอที่จะเปลี่ยนภายในของคนที่เข้าสู่แหล่งเรียนรู้
 • สำหรับจังหวัดสงขลาต้องเพิ่มความเข้มข้นเชิงคุณภาพ มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเปลี่ยนสุขภาวะได้ทุกมิติ สำหรับตำบลศูนย์ฝึกเรียนรู้ที่ สสสให้การสนับสนุน ก็ให้มีการทำโฮมสเตย์  ใช้ผักผลไม้พื้นทีในการทำอาหาร เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน การสร้างวิทยากร ต้องสามารถพูดแล้วทำให้คนเปลี่ยน มีการพัฒนาวิทยากรชุมชน
 • สำหรับแผนภาพโมเดลสงขลาพอเพียงไม่แสดงพื้นที่ ไม่เห็นฐานพระเจดีย์
 • จังหวัดสงขลา มีศักยภาพบุคคลสูง แต่ไม่เสริมพลัง ซึ่งคล้ายกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งควรต้องมีการจัดระบบการวางยุทธศาสตร์ที่ดี  กรณีจังหวัดอุตรดิษฐ์ มีนักวิชาการ ม.ราชภัฎฯ มีงานตำบล 40 ตำบล และ มี 25 ตำบลมที่นายก commit จะเป็นฐานล่างในการดูแลคุณภาพชีวิต
 • สำหรับภาครัฐ เศรษฐกิจพอเพียงต่างคนต่างทำ และมีปัจจัยการเมืองระดับชาติ เป็นการทำงานตามนโยบาย สำหรับงานพัฒนาชุมชนสร้างคนและให้หน่วยงานอื่นมาต่อยอด สำหรับสงขลาพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง ต้องทำทุกเรื่อง
 • ควรมีการนำไปเชื่อมโยงกับคณะทำงานยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์จังหวัดด้วย
 • ผีเสื้อขยับปีก ไม่จำเป็นต้องตัวใหญ่แล้วค่อยขยับ ซึ่งเริ่มได้เลยในแง่การเปลี่ยนแปลง  ซึ่งกรณี เช่น ปริก รำแดง ท่าข้าม หรือ บ้านพรุ ก็เป็นผีเสื้อ  สำหรับเทศบาลนครสงขลา จะเชื่อมพื้นที่กับแผนสุขภาพโดยเริ่มการทำแผนสุขภาวะเป็นการเชื่อมร้อยเชิงพื้นที่
 • ในการทำงานต้องให้มีการคิดตัวชี้วัดที่ชัดเจนใน 3 ระดับ ทั้ง เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  และความต่อเนื่อง  ซึ่งในแต่ละตัวชี้วัดต้องมีการคิดกลยุทธ์ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
 • สุขภาวะคนสงขลาควรเพิ่มมาตรการเรื่องความยุติธรรม ธรรมาภิบาล
 • โจทย์ คือ ทำอย่างไรให้เห็นการเชื่อมต่อเชิงประเด็น และเชิงพื้นที่ ซึ่งบางครั้งก็แยกไม่ออกสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ประเด็นการจัดการสุขภาวะ ฐานหนึ่งคือ ชุมชน ซึ่งอาจจะออกมาในรูปชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนต้องมีส่วนร่วม ชุมชนต้องเป็นแหล่งผลิตทุนทางสังคมซึ่งสามารถเป็นการสนับสนุนแผนสุขภาพที่จะไปสู่จังหวัดสุขภาวะ
 • ต้องใช้การแลกเปลี่ยนการไดอะล็อก และต้องเป็นการใช้เหตุใช้ผลในการพัฒนารูปแบบสงขลาพอเพียง
 • เราต้องมีกระบวนการช่วยมองที่ชัดขึ้น การค้นหาผีเสื้อ แหล่งเรียนรู้  ชุมชนต้องช่วยขยับเอง  ต้องมีข้อมูลในเชิงปริมาณ ชุมชนเข้มแข็งมีเท่าไหร่ที่จะมาหนุนเสริมสงขลา และเชิงคุณภาพก็ต้องปักหมุดเป็นแหล่งเรียนรู้  มีการช่วยขยายต่อ คือ การทำโมเดลสงขลาพอเพียงให้ชัดขึ้น เพิ่มรายละเอียดในแต่ละปัจจัยความสำเร็จ  เราต้องแสดงความเป็นเจ้าของภาพสงขลาพอเพียง  ตรงไหนไม่ขยับต้องกระตุ้น  ต้องกล้าวิจารณ์ กล้าเรียกร้อง

แสดงความคิดเห็น

« 4402
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง