สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

อัลบั้มกิจกรรม

เครือข่ายสุขภาวะประกาศความพร้อมนำสงขลาสู่ความเป็นสงขลาพอเพียง

เครือข่ายสุขภาวะประกาศความพร้อมนำสงขลาสู่ความเป็นสงขลาพอเพียง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ สวนสาธารณพรุค้างคาว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เครือข่ายสุขภาวะชุมชนนำโดยเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา และองค์กรภาคี ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน นำเสนอผลการดำเนินงานสร้างสุขภาวะชุมชนด้วยแผนสุขภาพจังหวัดและวางจังหวะก้าว สู่ “สงขลาพอเพียง” ถวายแด่ในหลวงเนื่องในโอกาสพระชนมายุ ครบ 7 รอบในวันที่ 5 ธันวาคม 2554  คำอธิบายภาพ : dscf9987 ลุงลัภย์ หนูประดิษฐ์ ผู้นำกลุ่มออมทรัพย์ประธานเครือข่าย กล่าวว่าจังหวัดสงขลามีทุนทางสังคมในการทำงานของภาคประชาชน พัฒนาการมาตั้งแต่การมีกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มนักพัฒนา สงขลาประชาคม ประชาคมสุขภาพ ในปี 2547 ได้จับมือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ทำหน้าที่สร้างกลไกการจัดการระดับจังหวัด สร้างกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทำงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม

ในเมื่อจังหวัดสงขลามีลักษณะเด่นที่มีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง มีภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความตั้งใจจะทำงานในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของคนสงขลา มีภาคราชการที่เปิดกว้างยอมรับการมีส่วนร่วมในการร่วมแก้ปัญหาของประชาชน รวมทั้งมีภาควิชาการจา สถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการอิสระจำนวนหนึ่งที่ขับเคลื่อนสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

ปี 2548 ได้มีการประสานกับคุณสมพร ใช้บางยาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในขณะนั้น ซึ่งได้ให้แนวทางในการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัด ให้อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในสงขลาและให้ความสำคัญกับการมองภาพอนาคตสงขลาในอีก 10-20 ปีข้างหน้า และได้แนะนำให้มีคณะทำงานที่มีสัดส่วนในความหลากหลายของภาคี มาทำงานและเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อคิดภาพรวมระบบสุขภาพของจังหวัด ภายใต้กรอบการมีส่วนร่วมในทุกเรื่อง และมีความยั่งยืนในอนาคต

ปี 2549 มีการทำบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เครือข่ายภาคประชาชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นพันธสัญญาที่จะขับเคลื่อนให้คนสงขลามีสุขภาวะร่วมกันโดยใช้การทำแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาเป็นเครื่องมือในการหนุนเสริมให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการของภาคีทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน ท้องถิ่น ประชาสังคม NGOs วิชาการ และชุมชน จนกลายเป็นต้นแบบระดับประเทศ

แผนสุขภาพ จึงเกิดขึ้นเชื่อมประสานเป็นแผนการดำเนินงานเพื่อทำให้เกิดสุขภาวะแก่ประชาชน เป็นแนวทางให้ทุกคน ทุกภาคี ทุกหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ร่วมกันเรียนรู้ ร่วมปฏิบัติการ  เป็นการหนุนเสริมแผนพัฒนาจังหวัด แผนงานสาธารณสุขจังหวัด และแผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน
 คำอธิบายภาพ : dscf9995_resize มีเครือข่ายหรือประเด็นหลักที่มีความสำคัญสูงและเป็นที่สนใจของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนได้ 14 ประเด็น  ได้แก่ การจัดระบบบริการสุขภาพของสถานบริการและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาวะองค์รวม ประเด็นบทบาท อสม.กับการสร้างเสริมสุขภาพประเด็นการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน ประเด็นการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประเด็นสุขภาพวัยแรงงาน: แรงงานนอกระบบ ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค ประเด็นเกษตรเพื่อสุขภาพ และอาหารปลอดภัย ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจร ประเด็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ ประเด็นวัฒนธรรมกับการสร้างสุขภาพ ประเด็นการจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านสุขภาพ ประเด็นการสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาพ

นอกจากเครือข่ายเชิงประเด็นแล้วยังมีเครือข่ายในเชิงพื้นที่ มีการริเริ่มจัดทำแผนสุขภาพตำบลอีกจำนวน 20 แห่ง มีความร่วมมือในการทำงานระดับพื้นที่(ตำบล)ร่วมกับภาคีองค์กรต่างๆได้แก่ โครงการความร่วมมือฯของสกว. ตำบลต้นแบบของสมาคมอสม.สงขลา กองทุนสุขภาพตำบล

แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา มีเป้าหมาย เกิดความร่วมมือของภาคีต่างๆอันนำไปสู่การปรับระบบสุขภาพของจังหวัดสงขลาและกระตุ้นหนุนเสริมให้เกิดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่

ปรัชญา  ปรัชญานำทางในการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาคือ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  และรากฐานธรรมะในทุกศาสนา ภายใต้บริบทที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของพื้นที่

ความร่วมมือในเชิงงบประมาณ 3 ปี(2550-2552) มีความร่วมมือในเชิงงบประมาณดำเนินการประมาณ 65 ล้านบาท(อบจ.สงขลา 25 ล้านบาท/สสส.25 ล้านบาท/มูลนิธิโคคาโคลา 4.5 ล้านบาท/อปท./สปสช./หน่วยงานรัฐอื่นๆ 10 ล้านบาท)  คำอธิบายภาพ : pic4be90a101871d ผลเกิดจากกิจกรรมหรือโครงการภายใต้แนวคิดและการสนับสนุนของแผนสุขภาพจังหวัด เปรียบเสมือนการขยับปีกของผีเสื้อตัวเล็กๆ ที่เกิดขึ้นมากมายในจังหวัดสงขลา ทั้งในส่วนของแผนสุขภาพเชิงประเด็น ประมาณ 140 กิจกรรม แผนสุขภาพตำบล(20 ตำบล) และโครงการย่อยประจำปี ตลอด 3 ปี(40 กิจกรรม)รวมโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมดจำนวนประมาณ  200 กิจกรรม มีผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง  ประมาณ 25,000 - 40,000 คน

ผลการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมาได้บทเรียนร่วมในการความสำเร็จหลายประการ และมีความเห็นพ้องต้องกันว่าในการดำเนินงานต่อไป ควรจะมีการกำหนดเป้าร่วมเพื่อสร้างพลังในการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นและพื้นที่ จึงมีข้อเสนอให้มีการนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นจุดเชื่อมโยงและยกระดับการทำงานสร้างเป้าหมายร่วมสู่อนาคต จนเกิดเป็นที่มาของการกำหนดวาระของภาคีสุขภาพร่วมขับเคลื่อน “สงขลาพอเพียง 2554” เพื่อถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 7 รอบในวันที่ 5 ธันวาคม 2554

แสดงความคิดเห็น

« 2511
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง