สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

สถานบริการไทยแลนด์ 4.0

ขอเสนอไอเดียค่ะ 1. สมัยนี้มีการนำแอพลิเคชั่นการตรวจวัดระดับน้ำตาล การวัดอุณหภูมิในร่างกาย การวัดความดันมากมาย หากเราสามารถนำมาปรับใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยที่ต้องมาเช็คอัพอาการกับโรงพยาบาลที่มีคนไข้จำนวนมาก เพื่อลดจำนวนคิวการพบแพทย์ ให้ไปรับยาตามอาการได้ทันที หรือส่งยาไปให้ผู้ป่วยได้ทันทีก็คงจะดีไม่น้อย

  1. มีการวินิจฉัยโรคร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยา หรือโรงพยาบาล เพื่อลดข้อร้องเรียนการตรวจวินิจฉัยที่ผิดพลาด หรือการสั่งยาผิดอาการ และก็จะลดจำนวนคิวของผู้ป่วยไปได้เยอะ
ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว