สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

รายงานการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างองค์ความรู้

รายงานการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์พัฒนาคน 100 แหล่งเรียนรู้
วันที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. 27-6-5410027.54.pdf - ดาวน์โหลด

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว