สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ร้อยแหล่งเรียนรู้

 คำอธิบายภาพ : pic4ed8522ec4225 ร้อยแหล่งเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พัฒนาคนและการสร้างความรู้ของวาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติ "สงขลาพอเพียง" โดยองค์กรภาคีจะร่วมกันผลักดันสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิดความพอเพียงและการสร้างสุขภาวะ โดยเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถขยายแนวคิดแก่ผู้สนใจอย่างน้อย 100 แหล่งเรียนรู้

โดยมีกรอบการศึกษาสำหรับถอดบทเรียนของแหล่งเรียนรู้ คือ

 1. สภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแหล่งเรียนรู้
 2. พัฒนาการทางการเรียนรู้ของชุมชน
 3. โครงสร้างของแหล่งเรียนรู้
 4. องค์ความรู้ของแหล่งเรียนรู้
 5. ความรู้เฉพาะด้านของแหล่งเรียนรู้
 6. ผู้รู้ของแหล่งเรียนรู้มีใครบ้าง แต่ละคนมีความรู้ด้านใด
 7. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
 8. ระบบคุณค่าที่แหล่งเรียนรู้ยึดถือ
 9. ปัญหา/ข้อจำกัดในการดำเนินงานและแนวทางแก้ปัญหาในช่วงที่ผ่านมา
 10. ที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

ภาคีจะมีทีมงานเพื่อสนับสนุนการถอดบทเรียนของแหล่งเรียนรู้ โดยจะมีการค้นหาทีมพี่เลี้ยงหนุนเสริมภาคีแหล่งเรียนรู้ และร่วมกันออกแบบหลักสูตรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทำข้อมูลให้กลายเป็นความรู้ ทำความเข้าใจกับแหล่งเรียนรู้ ถอดบทเรียนโดยเน้นอัตลักษณ์ของแต่ละแหล่ง มีกองบรรณาธิการช่วยเรียบเรียง มีทีมย่อยลงไปบันทึกภาพ ให้เครดิตชุมชนในการถอดบทเรียน และมีการสังเคราะห์บทนำ ผลิตสื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับภาคีพื้นที่ ประเด็น ยกระดับการบริหารจัดการ การนำบทเรียนจากแหล่งเรียนรู้ไปปรับใช้

ส่วนรายชื่อแหล่งเรียนรู้ จะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป เมื่อมีรายชื่อที่ชัดเจน

การแบ่งกลุ่ม

 1. หมู่บ้าน
 2. ตำบล
 3. อำเภอ
 4. ลุ่มน้ำ
 5. จังหวัด