สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ข่าวสุขภาพประจำวัน

รางวัลสนับสนุนชุมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า

by punyha @June,24 2010 12.05 ( IP : 112...104 ) | Tags : ข่าวสุขภาพประจำวัน

รางวัลสนับสนุนชุมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า
ความเป็นมา


            จากความเชื่อมั่นว่า 'ชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่าหรือคนต้นน้ำไม่ได้เป็นผู้ ทำลาย แต่เป็นผู้ที่ดูแลและรักษาป่าและต้นน้ำให้เราคนเมืองได้ใช้ประโยน์ร่วมกัน'


            มูลนิธิกองทุนไทย โดยการสนับสนุนของธนาคาร ไทยพาณิชย์และมูลนิธิสยามกัมมา จล ริเริ่มการมอบรางวัล “สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและ อนุรักษ์ป่า” หรือ รางวัลป่างามฯ ตั้งแต่ปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ยกย่อง เป็นกำลังใจ เผยแพร่งานและเป็นทุนต่อยอดการทำงานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดเล็ก องค์กรชุมชน กลุ่มเด็ก เยาวชน ที่ทำกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่า แบบมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ใน รูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความเชื่อของชุมชน และความต้องการของพื้นที่นั้น เช่น การปลูกป่า ป่าชายเลน การทำแนวป้องกันไฟป่า การบวชป่า จัดศูนย์การเรียนแลป่าชุมชน จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติฝายชะลอความชื้น ธนาคารพันธุ์ไม้ท้องถิ่น กิจกรรมดูแลป่าต้นน้ำการป้องกันไฟป่า ฯลฯ
              นับตั้งแต่เริ่มดำเนินงานเพื่อ การดูแลป่าร่วมกันมากว่า 5 ปี มีชุมชนนับร้อยเข้าร่วมโครงการและดูแลพื้นที่ป่ากว่า 200,000 ไร่ มูลนิธิกองทุนไทย ขออาสาเป็นสะพานน้ำใจเชื่อมร้อยความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วนใน สังคมเพื่อไปหนุนเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกันดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ของ ประเทศไทยให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมๆ กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล


  1.  องค์กรผู้เสนอโครงการต้องปฏิบัติงานในชุมชนมา แล้วอย่างน้อย 1 ปี  และมีคณะกรรมการกลุ่มที่ชัดเจน

  2. มีความชัดเจนของผลงานและความสำเร็จในด้านการ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าที่ผ่านมา  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (ปัญหา)  การดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ผ่านมา  ปัญหาและอุปสรรค  บทเรียนที่เป็นเทคนิคหรือนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (ความสำเร็จ)

  3. มีความชัดเจนของโครงการและแผนงานที่ชุมชนจะ ดำเนินงานต่อไป แนวทางที่จะต่อยอดและขยายผลงานและความสำเร็จต่อไป (ต่อยอดขยายผล)

  4. มีความชัดเจนของวิธีการและตัวชี้วัดในการติดตาม ประเมินผลโครงการ

  5. ข้อเสนอโครงการต้องไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ เอ 4

  6. โครงการที่ผ่านการตัดสิน จะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท  ในงาน “ป่า งาม น้ำใส ร่วมใจรักษ์”


ช่วงเวลาการเปิดรับโครงการ

เปิดรับข้อ เสนอโครงการประมาณ    กรกฏาคม- สิงหาคม ของทุกปี

ผ่าน www.tff.or.th,  www.give2all.com , www.thaingo.org


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ลัดดา วิไลศรี ผู้ประสานงานโครงการ

E-mail: ladda@tff.or.th

e_baple@hotmail.com

โทรศัพท์ 0-2314-4112-3  โทรสาร 0-2718-1850


มือถือ: 085-0757906

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่มูลนิธิกองทุนไทย

แสดงความคิดเห็น

« 4402
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง