สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

แนะนำเครือข่าย

ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา และสานรักครอบครัวครั้งที่ 3

by punyha @February,23 2010 15.24 ( IP : 117...20 ) | Tags : แนะนำเครือข่าย
photo , 640x213 pixel , 19,157 bytes.

ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา และสานรักครอบครัวครั้งที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

เครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

องค์กรร่วม

 • เครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา 14 ประเด็น
 • เครือข่ายแผนสุขภาพตำบล 20 แห่ง
 • เทศบาลเมืองบ้านพรุ
 • เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง และเครือข่ายครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
 • โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและสร้างสุขภาวะ (สกว)
 • โครงการพศส.(23 เกลอ)

หลักการและเหตุผล

จังหวัดสงขลามีทุนทางสังคมในการทำงานของภาคประชาชน พัฒนาการมาตั้งแต่การมีกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มนักพัฒนา สงขลาประชาคม ประชาคมสุขภาพ จนกระทั่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวเร่งกระบวนการขับเคลื่อนสุขภาพในจังหวัดสงขลาตั้งแต่ปี 2547 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพระดับจังหวัด

เกิดเป็นเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา มีเป้าหมายเพื่อสร้างกลไกการจัดการระดับจังหวัดที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ผนวกกับการร่วมดำเนินงานโดยใช้หลักคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาในกระบวนการนโยบายสาธารณะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีความยั่งยืนในจังหวัดสงขลาหลายประการ

ในช่วงปีที่สองของการทำงานโครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพสงขลา ทุกภาคส่วนเริ่มมีการตกผลึกทางความคิดร่วมกันว่า ถึงเวลาแล้วที่จะมีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่การมีสุขภาวะ

27 กรกฏาคม 2548 มีการประชุมสำคัญที่จะเป็นจุดเริ่มต้นการทำงานเชิงบูรณาการ คณะทำงานได้ชักชวนองค์กรภาคประชาชนต่างๆในพื้นที่  จัดประชุมร่วมกับภาคีองค์กรต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยใช้สถานที่ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาของนายกนวพล บุญญามณี มติที่ประชุมตกลงกันว่าจะใช้ แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา เป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือในการทำงานสร้างสุขภาวะ ขับเคลื่อนงานผ่านโครงการ ซึ่งตกลงกันว่าจะเป็นงบบูรณาการระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) สวรส.ใต้ (สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสปรส.(สำนักงานปฎิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ)

คุณสมพร ใช้บางยาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ลงนามในคำสั่งที่ 3160/2548 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันให้เกิดแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาและติดตามการสร้างสุขภาพแก่คนสงขลาในระยะยาว

ปี 2549 มีการทำบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เครือข่ายภาคประชาชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นพันธสัญญาที่จะขับเคลื่อนให้คนสงขลามีสุขภาวะร่วมกันโดยใช้การทำแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาเป็นเครื่องมือในการหนุนเสริมให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการของภาคีทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน ท้องถิ่น ประชาสังคม NGOs วิชาการ และชุมชน

และในการดำเนินงานดังกล่าวยังได้น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เพื่อกำกับทิศทางในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสที่แผนสุขภาพจังหวัดสงขลามีการดำเนินงานมาเป็นเวลา 3 ปีทางภาคีเครือข่ายจึงได้จัดงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลาขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าว อันจะนำมาสู่การขยายผลและการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการทำงานสืบต่อไป และถือเป็นจุดเริ่มต้นประกาศความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่ความเป็นจังหวัดสงขลาพอเพียง เพื่อถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระครบ 7 รอบพระชนพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554

วัตถุประสงค์

1.นำเสนอผลงานแผนสุขภาพจังหวัด 3 ปี(14 เครือข่ายเชิงประเด็น 20 เครือข่ายพื้นที่) ขยายผลเชิงการเรียนรู้ให้ท้องถิ่นและภาคีสุขภาพทุกหน่วยงานองค์กรในจังหวัด

2.ร่วมมือกันสร้างเครือข่ายร่วมแก้ไขปัญหา “เด็ก เยาวชน ครอบครัว”

3.ประกาศเริ่มต้นวาระสงขลาพอเพียง 2554

กิจกรรม

จัดงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา และสานรักครอบครัวครั้งที่ 3

วัน/เวลา วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12.00-22.00 น.

สถานที่ สวนสาธารณะพรุค้างคาว ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้สนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมเรียนรู้การดำเนินงานสร้างสุขภาพของภาคีเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัด 3 ปี(14 เครือข่ายเชิงประเด็น 20 เครือข่ายพื้นที่) ขยายผลเชิงการเรียนรู้ให้ท้องถิ่นและภาคีสุขภาพในจังหวัดรับไปดำเนินการในพื้นที่

2.ความร่วมมือกันสร้างเครือข่ายร่วมแก้ไขปัญหา “เด็ก เยาวชน ครอบครัว”

3.ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชนประกาศเริ่มต้นวาระสงขลาพอเพียง 2554

กำหนดการ

08.30-12.30 น.จัดนิทรรศการ เตรียมงาน
10.00 -12.00 น.สมัชชาสุขภาพทางอากาศ FM.88.00 MHz ประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา (ณ หอดูนก)

12.00 – 13.00 น.ลงทะเบียน  ณ จุดลงทะเบียน(ศาลากลางน้ำ)

12.50 – 13.00 น.การแสดง ณ เวทีกลาง

13.00 – 14.55 น. จาก MOU สู่สัญญาใจ ร่วมขับเคลื่อน “สงขลาพอเพียง 2554”

                          -รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เสรี ศรีหะไตร นำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

                          -เครือข่ายสุขภาวะร่วมเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

                          ดำเนินการโดย คุณชัยวุฒิ เกิดชื่นและคุณบัญชร วิเชียรศรี

14.55 – 15.00 น.กล่าวต้อนรับ โดย ลุงลัภย์ หนูประดิษฐ์ ประธานเครือข่าย

15.00 -15.30 น.นำเสนอผลงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาระยะที่ 1(2550-2552)
                          และทิศทางการไปสู่ “สงขลาพอเพียง  2554”

                          แด่คุณสมพร ใช้บางยาง ,ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายกอุทิศ ชูช่วย
                          และผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับ สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

                          โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ และ อ.ประเสริฐ รักษ์วงศ์

15.30 -16.00 น.ปาฐกถาพิเศษ “จากแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา สู่สงขลาพอเพียง 2554”

                          โดย คุณสมพร ใช้บางยาง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

16.00 – 16.15 น. การประกาศวาระ “สงขลาพอเพียง 2554”

                          โดย นายเมธี ณ นคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

                        พิธีเปิด ลั่นฆ้อง โดย นายอุทิศ ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

16.15 -16.45 น.ชมนิทรรศการและผลงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

16.30 – 20.00 น. การแสดง ณ เวทีกลาง

16.30-22.00 น.(โซนครอบครัว) เด็ก เยาวชน และครอบครัว จ.สงขลา

 • นิทรรศการการทำงานเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง
 • นิทรรศการลดปัจจัยเสี่ยงในวัยเด็ก
 • นิทรรศการทำงานเครือข่ายผู้สูงอายุฯ
 • ละครสะท้อนสังคม
 • ดนตรีครอบครัว
 • ตอบคำถามชิงรางวัลทันตสุขภาพ
 • มุมนิทานไม่รู้จบ
 • สาธิตวิเคราะห์ฉลาก
 • วัดภาวะโภชนาการ

กิจกรรมในงาน

1.เอกสารแจก

 1. ผีเสื้อขยับปีก : ผลการทำงานของแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาระยะที่ 1
 2. ลมใต้ปีกผีเสื้อ : Mapping เครือข่าย/ผลงานดีๆ
 3. แผนสุขภาพตำบล
 4. เพียงผีเสื้อขยับปีก 3
 5. ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้

2. นิทรรศกลางกลาง : แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา, แผนสุขภาพตำบล, สงขลาพอเพียง

3. บอร์ดแสดงความเห็น : ข้อคิดข้อเสนอแนะในการจัดงาน, การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสงขลาพอเพียง

4. กิจกรรมโซนครอบครัว :  ประกวดร้องเพลงย้อนยุค สาธิตการทำขนมปังจีอ่อนหวาน การทำบาบีคิวผลไม้ ตอบคำถามชิงรางวัลทันตสุขภาพ มุมนิทานไม่รู้จบ สาธิตวิเคราะห์ฉลาก วัดภาวะโภชนาการ


กิจกรรมฐานเรียนรู้ รายประเด็น: นิทรรศการและการนำเสนอผลการดำเนินงานแผนสุขภาพรายประเด็น/พื้นที่

 • ประเด็นหลักประกันและการจัดระบบบริการ : ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียน/ม.41 แจกเอกสาร/เล่ากรณีปัญหาระบบบริการ, มีบัตรคำให้ผู้เข้าร่วม/เล่นเกมส์/แจกของรางวัล
 • ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาวะองค์รวม :
 • ประเด็นส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : มุมคน 3 วัยสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ คลังภูมิปัญญา ดนตรีไทย ซุ้มเศรษฐกิจพอเพียง
 • ประเด็นส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน : วิเคราะห์ฉลากอาหาร/วัดภาวะโภชนาการ/ทันตในวัยเด็ก/เด็กพะวง
 • ประเด็นส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ : ให้ความรู้ด้านสิทธิคนพิการ/แผนคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลา
 • ประเด็นส่งเสริมสุขภาพแรงงาน : คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยในการทำสวนยาง
 • ประเด็นส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค : ชุดนิทรรศการ โทรคมนาคมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ, ผลกระทบการใช้โทรศัทพ์ต่อสุขภาพของเยาวชน, การติดตั้งเสาที่ผลต่อสุขภาพ, จำลองการจัดรายการวิทยุ, รับเรื่องร้องเรียน
 • ประเด็นป้องกันและลดอุบัติเหตุ : มหาโมเดล /สาธิตการแก้ปัญหาลดอุบัติเหตุ เล่นเกมส์
 • ประเด็นวัฒนธรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ : โนราตัวอ่อน เพลงเรือลดอุบัติเหตุร่วมกับเหยื่อเมาแล้วขับ ซีละ รองแง็งบิก  คลองแห(วิถีไทย)  หนังตะลุงน้ำ
 • ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ : เมนูสุขภาพในโรงเรียน ตลาดนัด
 • ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ : แผนที่ผลงาน/ สาธิตพลังงานทดแทน(แก๊สชีวภาพ ขยะเป็นพลังงาน) ฝายเฉียง หลักสูตรท้องถิ่น เตาเผาประหยัดพลังงาน ธนาคารต้นไม้
 • ประเด็นสื่อสารสาธารณะ : ชมรมสื่อ(เคเบิล วิทยุ online) เวทีจำลองทีวี.ออนไลน์ เกมส์ครอบครัว
 • ประเด็นส่งเสริมแพทย์แผนไทย : น้ำสมุนไพรแทนน้ำอัดลม การขับเคลื่อนแพทย์แผนไทย

กิจกรรมฐานเรียนรู้ รายพื้นที่แผนสุขภาพตำบล

 • แผนสุขภาพตำบลชะแล้ : ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้
 • แผนสุขภาพตำบลคลองรี : แก๊สชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สวัสดิการกลุ่มอาชีพ
 • แผนสุขภาพตำบลพิจิตร : กองทุนแม่ของแผ่นดิน 5 รั้วรวมใจแก้ปัญหายาเสพติด
 • แผนสุขภาพตำบลจะโหนง : ทันตะเพื่อสุขภาพชุมชนทุ่งส้าน
 • แผนสุขภาพตำบลรัตภูมิ : เมนูสุขภาพโรงเรียน
 • แผนสุขภาพตำบลสะกอม : เรียนรู้พืชสมุนไพร
 • แผนสุขภาพตำบลกระแสสินธุ์ : แก๊สชีวภาพ ถนนสุขภาพ
 • แผนสุขภาพตำบลแม่ทอม : เพลงเรือแม่ทอม
 • แผนสุขภาพตำบลคูขุด : หนังตะลุงน้ำ ตามรอยทวดเท่ง
 • แผนสุขภาพตำบลคลองทราย : การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน น้ำหมักชีวภาพ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
 • แผนสุขภาพตำบลปริก : การทำฝายชะลอน้ำ เหนียวหลามชักพลุด
 • แผนสุขภาพตำบลโคกม่วง : เกษตรอินทรีย์
 • แผนสุขภาพศูนย์สาธารณสุข 2 : ธรรมชาติบำบัด
 • แผนสุขภาวะเทศบาลเมืองบ้านพรุ: บันทึกสุขภาพรายบุคคล ถุงผ้ายาลดโลกร้อน

แสดงความคิดเห็น

« 4402
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง