สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและค้นหาศักยภาพตนเอง ตำบลบูรณาการ วันแรก

 • photo , 640x478 pixel , 37,548 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 40,632 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 45,552 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 48,995 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 49,596 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 42,018 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 41,939 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 44,208 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 35,337 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 38,306 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 44,709 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 42,302 bytes.

23 สิงหาคม 2556 ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและค้นหาศักยภาพตนเอง ตำบลบูรณาการ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 10 ตำบลในจังหวัดสงขลาเข้าร่วม เพื่อทำการประเมินและค้นหาศักยภาพของตำบลของตนเอง หลังจากค้นหาเสร็จเรียบร้อย ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแต่ละตำบล

เครือข่ายการทำงานระดับตำบลในสงขลา(พศส.23 เกลอ/สช./สปสช./สกว./มูลนิธิชุมชนสงขลา/พอช./สสจ.)ร่วมมือกับแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วันนี้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการกับเครือข่ายตำบลบูรณาการ 11 ตำบล ประกอบด้วย ต.คูเต่า ต.ชะแล้ ต.พิจิตร ต.กระแสสินธ์ ต.สะกอม ต.ท่าชะมวง ต.ทุ่งหวัง ต.ควนโส ต.แม่ทอม ต.ท่าช้าง และต.รำแดง ทบทวนและประเมินศักยภาพตนเองโดยใช้ 6 องค์ประกอบตำบลเข้มแข็ง ได้แก่ การกำหนดภาพอนาคตร่วมกัน การใช้ข้อมูลในการทำงาน การมีแกนนำ ความสามารถในการใช้ทุนในพื้นที่และนอกพื้นที่ การจัดการความรู้ โดยกลุ่มแกนนำ 10-15 คนต่อตำบลค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละองค์ประกอบเพื่อกำหนดประเด็นหรือแนวทางขับเคลื่อนโดยใช้ความร่วมมือของเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน พัฒนากลไกเครือข่ายพลเมืองในพื้นที่ มีประเด็นรูปธรรมที่จะดำเนินการร่วมกันในแต่ละปี มีเวทีกลางได้เรียนรู้ร่วมกัน...พรุ่งนี้อีก 8 ตำบล

ตำบลพิจิตร

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-0

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-1

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-2

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-3

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-4

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-5

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-6

ตำบลคูเต่า

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-7

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-8

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-9

ตำบลแม่ทอม

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-10

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-11

ตำบลสะกอม

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-12

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-13

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-14

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-15

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-16

ตำบลควนโส

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-17

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-18

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-19

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-20

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-21

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-22

ตำบลรำแดง

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-23

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-24

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-25

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-26

ตำบลชะแล้

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-27

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-28

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-29

ตำบลท่าชะมวง

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-30

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-31

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-32

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-33

ตำบลท่างช้าง

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-34

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-35

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-36

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-37

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-38

ตำบลกระแสสินธุ์

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-39

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-40

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-41

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-42

แสดงความคิดเห็น

« 2511
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง