สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

แนะนำจังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดสงขลา-สตูล

by kai @November,11 2005 00.03 ( IP : 61...150 ) | Tags : แนะนำจังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดสงขลา-สตูล


วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดสงขลา-สตูล "ศูนย์กลางยางพาราโลก เมืองท่าสองทะเล เมืองธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษาของภาคใต้"

  1. พันธกิจ 1) เป็นศูนย์กลางยางพาราโลก 2) เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการเชื่อมโยงภาคใต้กับประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาคเอเซีย 3) เป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬาในระดับมาตรฐานสากล 4) เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค

2.ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 2.1 เป็นศูนย์กลางยางพาราโลก กลยุทธ์ 1) การพัฒนาการวิจัย และข้อมูลยางพารา 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตร ชาวสวนยางพารา 3) การเพิ่มปริมาณการใช้ และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพาราเชิงอุตสาหกรรม 4) การพัฒนาระบบธุรกิจการค้ายางพารา

2.2 เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการเชื่อมโยงภาคใต้กับประเทศเพื่อนบ้าน และ ภูมิภาคเอเซีย กลยุทธ์ 1) พัฒนาศักยภาพทางการขนส่งสองฟากฝั่งทะเล (อ่าวไทย-อันดามัน) 2) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการค้า การผลิตสินค้าส่งออก สินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน 3) พัฒนาระบบ และมาตรฐานอำนวยความสะดวกทางการค้าผ่านชายแดนใน ภูมิภาค

2.3 เป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬาในระดับมาตรฐานสากล กลยุทธ์ 1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามกลุ่มศักยภาพ 2) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 3) พัฒนายกระดับมาตรฐานบริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้คงไว้ซึ่งความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล 4) ส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งใน และต่างประเทศ 5) ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกทั้งใน และต่างประเทศ 6) พัฒนาบุคลากร องค์กรการกีฬา โครงสร้างพื้นฐาน และระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับนานาชาติ

2.4 เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ

  1. ศักยภาพการพัฒนากลุ่มจังหวัด (SWOT Analysis) จุดแข็ง (Strengths)

- เป็นแหล่งผลิต และแปรรูปยางพาราเป็นอันดับ 1 ของประเทศ - มีทรัพยากรทางธรรมชาติหลากหลาย - ทุนทางสังคมมีมาก เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษา เงินทุนหมุนเวียน - ทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ - มีทรัพยากรทางท่องเที่ยวที่หลากหลาย - มีสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งภาครัฐ และเอกชน - มีสถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน จุดอ่อน (Weaknesses) - มีประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ - เกษตรกรบางส่วนขาดการพัฒนากระบวนการผลิต และ บรรจุภัณฑ์ ทำให้ขาดโอกาส ในการเพิ่มมูลค่า - ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบางส่วนเสื่อมโทรม - ขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือ และแรงงานฝีมือบางสาขา - มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาชีพของประชาชนในจังหวัด - คุณภาพการศึกษาระดับประถม/มัธยมต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ โอกาส (Opportunities) - ศูนย์การค้าชายแดน - ศูนย์กลางการท่องเที่ยวครบวงจร - ศูนย์กลางการค้าปลีก - ส่ง ของภาคใต้ตอนล่าง - การคมนาคมเชื่อมโยงสู่นานาชาติ - ศูนย์รวมส่วนราชการ/ศูนย์กลางการบริหารราชการ ข้อจำกัด (Threats) - ผลผลิตการเกษตรยังมีจำนวนมาก ที่คุณภาพไม่ได้มาตรฐานการส่งออก - ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ส่งออก ขึ้นอยู่กับกลไกราคาของตลาดโลก - โครงการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เกิดผลกระทบในด้านการขาดแคลนแรงงาน ราคาที่ดิน การค้า ด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาชายแดน - ความเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวธุรกิจ และคมนาคม ทำให้เกิดปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม และมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม - วัฒนธรรมแห่งชาติ - การเกิดภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ เกษตรกรรม

โดย Focus Team