สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

เรารักสงขลา

ประชุมคณะทำงานออกแบบตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้าน "เรารักสงขลา"

by Little Bear @April,27 2012 10.35 ( IP : 122...73 ) | Tags : เรารักสงขลา
 • photo , 640x480 pixel , 39,381 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 37,700 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 34,271 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 29,555 bytes.

คณะทำงานได้ร่วมกันประชุมเพื่อออกแบบตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้าน "เรารักสงขลา" เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สงขลา ตั้งแต่ 9.00 น. โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมจำนวน 11 คน

ประธานได้ชี้แจงรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ได้ออกแบบในครั้งก่อนว่ามีตัวชี้วัด 7 ด้าน คือ

 1. โครงสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งดี
 2. การศึกษาและจริยธรรมดี
 3. สุขภาวะดี
 4. สภาพแวดล้อมดี มีระบบนิเวศน์ที่สมดุล
 5. เศรษฐกิจดี
 6. สังคมดี
 7. การบริหารจัดการดี

ในที่ประชุมได้นำเสนอรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละด้านที่ได้ไปศึกษาและแก้ไขเพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อทำการปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละด้านให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

 • หมู่บ้านที่เข้าร่วมครอบคลุม 1023 หมู่บ้าน
 • เกณฑ์การตัดสินจะใช้ 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้
Comment #1เรารักสงขลา
อัจจิมา พรรณนา
Posted @May,28 2013 09.31 ip : 110...147

ตอนนี้เค้าทำปี 56 แล้วค่ะ

แสดงความคิดเห็น

« 4402
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง