กล้วยน้ำว้า

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

กล้วยหวาน กล้วยหวาน

มุมมอง ความคิด ชีวิตการทำงาน กับประสบการณ์บนเส้นทางการทำงานสายสุขภาพ สุขภาวะ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนสุขภาพตำบล 28 มกราคม 52

กล้วยน้ำว้า

by กล้วยหวาน @February,12 2009 11.31 ( IP : 118...144 )

เพื่อเป็นการเสริมพลังและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดวงล้อการขับเคลื่อนแผนสุขภาพตำบล วันที่ 28 มกราคม 52 ที่ผ่านมาจึงเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายแผนสุขภาพตำบล 14 พื้นที่ครั้งที่ 1 ของปี 2552 ที่ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการที่ 12 (สสว.12) อ.เมือง จ.สงขลา

9 โมงเช้า แกนนำของแต่ละพื้นที่เริ่มทยอยเดินทางมาถึง ทานเบรกเช้า และเข้าสู่กระบวนการประชุมเวลา 10.00 น. ผู้ใหญ่บรรเจต นะแสคณะทำงานกลางของเครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา ทักทายผู้เข้าร่วมประชุม ชื่นชมกับการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายของกิจกรรม เป้าหมายมุ่งพัฒนา และแก้ปัญหาสุขภาพตามแต่บริบทนั้นๆ  โดยอยากให้คณะทำงานแผนสุขภาพตำบลในแต่ละพื้นที่มองเชื่อมโยงการทำงานที่ผ่านมาว่ากิจกรรมที่กำลังทำอยู่นั้น มุ่งสู่สุขภาวะองค์รวมอย่างไร ซึ่งสุขภาพในความหมายสุขภาวะเป็นหลักคิดสำคัญของการทำงาน ทั้งนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าได้มองเชื่อมโยงกับ Ottawa chater ที่เป็นกรอบสำคัญในงานส่งเสริมสุขภาพในระดับโลก ก็จะเป็นทิศทางการทำงานที่ทำให้มองงานได้ทั้งระบบ

Comment #1
Posted @February,12 2009 15.03 ip : 61...168

คนเยอะดีนะ ไม่ได้เข้าร่วมด้วย

ช่วงนี้ส่วนใหญ่จะอยู่บ้าน ยุ่งอยู่กับการโยกย้ายข้อมูลครับ

Comment #2
Posted @February,13 2009 10.52 ip : 117...146

........คุณชาคริต โภชะเรือง คณะทำงานกลางเครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา  ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม ด้วยการทำงาน กรณีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา การทำแผนสุขภาพตำบล  มาจากแนวคิดการปฏิรูปสุขภาพ  และปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่สามารถหนุนเสริมกระบวนการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ ที่สามารถเชื่อมโยง ทั้งด้านงบประมาณ ด้านองค์ความรู้  นอกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)แล้ว ก็จะมี เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ( สปสช.)   สำนักงานสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สำหรับการประชุมวันนี้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายแผนสุขภาพตำบล ทบทวนการขับเคลื่อนแผนสุขภาพตำบลที่ผ่านมา และหาแนวทางการดำเนินงานปี 52
เริ่มกระบวนการเวที ด้วย โจทย์
ข้อที่ 1. ให้ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา “ ความสำเร็จ ”  (บอกกิจกรรมที่มีการดำเนินการที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากที่ไหนบ้าง และผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม)
ข้อที่ 2. ปัญหาอุปสรรค ของภาพรวมการทำแผนสุขภาพตำบลในพื้นที่
เริ่มด้วยการครุ่นคิดคนเดียว ประมาณ 10 นาที และ รวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนในแต่ละพื้นที่

Comment #3
Posted @February,14 2009 13.47 ip : 118...192

ทำไมพูดถึงเรื่องกล้วยๆจ๊ะนายเชภาดร

Comment #4
Posted @February,14 2009 15.34 ip : 118...192
Photo :  , 500x375 pixel 76,720 bytes

ตัวแทนแต่ละพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมหน้า
เริ่มด้วย ตำบลคลองทราย นำทีมโดยลุงเอียด นายจิต นิลภักดี ถัดไปเป็นทีมตำบลปริก นำโดย พี่สุนทร (รองนายกอบต.ปริก)

Comment #5
Posted @February,14 2009 15.42 ip : 118...192
Photo :  , 500x375 pixel 58,455 bytes

ภาพนี้แถวหน้าเป็นทีมตำบลโคกม่วง นำโดยคุณชุตินันท์ บุญคีรี(พี่สม)และคณะ
แถว 2 ทีมตำบลชะแล้ นายกขุนทอง บุณยประวิตรและคณะ พร้อมเสื้อทีมสำนักธรรมนูญชุมชน

Comment #6
Posted @February,14 2009 15.48 ip : 118...192
Photo :  , 500x375 pixel 63,776 bytes

ภาพนี้แถวหน้า ทีมตำบลจะโหนง นำโดยท่านนายกอบต.จะโหนง นายเสถียร ประทุมมณี
แถวหลัง เป็นทีมตำบลบ้านใหม่นำโดย ผอ.สมใจ ศิริรักษ์(ผอ.รรบ้านขี้นาก)

แสดงความคิดเห็น

« 6335
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง